અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

ઘટક - ‘સબમર્સિબલ પમ્પસેટ’ સહાય યોજના

ઘટક - ‘સબમર્સિબલ પમ્પસેટ’ સહાય યોજના


કોને લાભ મળે?

 • ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)


શું લાભ મળે?

 1. (AGR-૨) યોજનામાં સામાન્ય ખેડૂતો માટે દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • ૩.૦ હો.પા. માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૧૫,૭૫૦/- બે માંથી ઓછું હોય તે, ૫.૦ હો.પા.માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૨૨,૩૫૦/- બે માંથી ઓછું હોય તે, ૭.૫ હો.પા. માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૨૭,૯૭૫/- બે માંથી ઓછું હોય તે, ૧૦ હો.પા. માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૩૩,૫૨૫/- બે માંથી જ ઓછું હોય તે.


 2. (AGR-૪) યોજનામાં અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • ૩.૦ હો.પા. માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૧૫,૭૫૦/- બે માંથી ઓછું હોય તે, ૫.૦ હો.પા.માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૨૨,૩૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે, ૭.૫ હો.પા. માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૨૭,૯૭૫/- બે માંથી ઓછું હોય તે. ૧૦ હો.પા. માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૩૩,૫૨૫/- બે માંથી જ ઓછું હોય તે.


 3. NFSM (OS&OP) યોજનામાં દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • ખરીદ કિમતના ૫૦% અથવા રૂ. ૨૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.


 4. NFSM (Pulses) યોજનામાં દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • ખરીદ કિમતના ૫૦% અથવા રૂ. ૧૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.


અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

 • અરજી કરેલ હોય તેની નકલ

 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)

 • જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો

 • બેંક પાસબુકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક

 • આધારકાર્ડ ની નકલ

(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)


અરજી ક્યાં કરવી?

ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.


ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting