અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

ઘટક - ‘રોટાવેટર’ સહાય યોજના

ઘટક - ‘રોટાવેટર’ સહાય યોજના


કોને લાભ મળે?

 • ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)


શું લાભ મળે?

 1. (AGR-2 FM) યોજનામાં દર ૭ વર્ષ અને NFSM (OS & OP) યોજનામાં દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • સામાન્ય ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૩૪,૦૦૦/- (૫ ફીટ), રૂ.૩૫,૮૦૦/- (૬ ફીટ), રૂ.૩૮,૧૦૦/- (૭ ફીટ), તેમજ નાના/સીમાંત/મહિલા ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૨,૦૦૦/- (૫ ફીટ), રૂ. ૪૪,૮૦૦/- (૬ ફીટ), રૂ.૪૭,૬૦૦/- (૭ ફીટ), ૫૦,૪૦૦/- (૮ ફીટ), એ બે માંથી જે ઓછું હોય તે.


 2. NFSM(Pluses) યોજનામાં ખેડૂત દર ૧૦ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • સામાન્ય ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૩૫,૮૦૦/- (૬ ફીટ), રૂ.૩૮,૧૦૦/- (૭ ફીટ) તેમજ નાના/સીમાંત/મહિલા ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૪૪,૮૦૦/- (૬ ફીટ), રૂ.૪૭,૬૦૦/- (૭ ફીટ), એ બે માંથી જે ઓછું હોય તે.


અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

 • અરજી કરેલ હોય તેની નકલ

 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)

 • જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો

 • બેંક પાસબુકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક

 • આધારકાર્ડ ની નકલ

(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)


અરજી ક્યાં કરવી?

ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.


ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting