અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

MGVCL Vidyut Sahayak (Electrical Assistant) Practice Test for CBT 2021
Madhya Gujarat Vij Company Limited (MGVCL) has published Practice Test for Computer Based Test for selection for the post of Vidyut Sahayak (Electrical Assistant), Check below for more details.Post: Vidyut Sahayak (Electrical Assistant)

Practice Test: Click Here

List of Eligible Candidates for CBT: Click Here


Call Letters: Click Here

Computer Based Test (CBT): 27-06-2021

For More Details: Click Here


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting