અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

GSRTC Final O.M.R. Exam Merit List for all 15 Mechanic Post 2019-20

Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) has published Final O.M.R. Exam Merit List for all 15 Mechanic Post, Check below for more details.
Posts: Mechanic
 1. Head Art / Liding Head (Mechanic) (GSRTC/201920/33)
 2. Art A Mechanic (GSRTC/201920/34)
 3. Art A Electrician (GSRTC/201920/35)
 4. Art B Body Fitter (GSRTC/201920/36)
 5. Art B Tyre Fitter (GSRTC/201920/37)
 6. Art B Tinsmith / Welder (GSRTC/201920/38)
 7. Art B Black Smith (GSRTC/201920/39)
 8. Art B Vulkenizar (GSRTC/201920/40)
 9. Art B Bench Fitter (GSRTC/201920/41)
 10. Art C Mechanic (GSRTC/201920/42)
 11. Art C Body Fitter (GSRTC/201920/43)
 12. Art C Painter (GSRTC/201920/44)
 13. Art C Electrician (GSRTC/201920/45)
 14. Art C Vulkenizar (GSRTC/201920/46)
 15. Helper (GSRTC/201920/47) 

Final O.M.R. Exam Merit List for all 15 Mechanic Post: Click Here

For More Details: Click Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting