અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

કમ્બાઇન્ડ હાર્વેસ્ટરની ખરીદી માટે સહાય યોજના

ખેતીવાડી માટેની યોજના

કમ્બાઇન્ડ હાર્વેસ્ટરની ખરીદી માટે સહાય યોજના


સહાયનું ધોરણ


સેલ્ફ પ્રોપેલેડ, ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ,૧૪ ફીટ કટર બાર સુધી:

 • સામાન્ય ખેડૂત: ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૬.૪૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે,

નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ. જાતિ-જનજાતિના ખેડૂતો: ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૮ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય,


ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ,૧૦ ફીટ કટર બાર સુધી:

 • સામાન્ય ખેડૂત: ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૨.૪૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય,

નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ. જાતિ-જનજાતિના ખેડૂતો: ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૩ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય


ટ્રેકટર,૬-૮ ફીટ કટર બાર:

 • સામાન્ય ખેડૂત: ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૮.૮૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય, નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ. જાતિ-જનજાતિના ખેડૂતો: ખર્ચના ૫૦ % અથવા રૂ. ૧૧ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય


ટ્રેકટર, ૬ ફીટ કટર બારથી નીચે:

 • સામાન્ય ખેડૂત: ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ. ૫.૬૦ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય, નાના/સિમાંત/મહિલા/અનુ. જાતિ-જનજાતિના ખેડૂતો: ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ. ૭ લાખ એ બે માંથી જે ઓછુ હોય


યોજનાની અરજી પદ્ધતિ-

ઓનલાઈન લિંક-

https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx


અમલીકરણ સંસ્થા-

જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીની કચેરી


અન્ય શરતો-

ખાતા દ્વારા વખતો વખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીના હેતું માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક ના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહે છે


ઘટક્ના પુનઃ લાભ મેળવવાની ઓછમાં ઓછી સમય મર્યાદા- ૧૦ વર્ષ

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting