અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

ઘટક - ‘સ્ટોરેજ યુનિટ’ સહાય યોજના

ઘટક - ‘સ્ટોરેજ યુનિટ’

કોને લાભ મળે?

 • ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)

શુ લાભ મળે?

 1. RKVY યોજનામાં આજીવન એક વખત લાભ મળશે.
  • તમામ ખેડૂતો માટે ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-પ્રતિ યુનિટ (લંબાઈ ૯ મી × પહોળાઈ ૬ મી. × ઊંચાઈ ૧૨ ફીટ).

અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

 • અરજી કરેલ હોય તેની નકલ
 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)
 • જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો
 • બેંક પાસબુકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક
 • આધારકાર્ડ ની નકલ
(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)

અરજી ક્યાં કરવી?

ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting