અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

ઘટક - ‘ઓટોમેટીક સીડ કમ ફર્ટીલાઈઝર ડ્રીલ’ સહાય યોજના

ઘટક - ‘ઓટોમેટીક સીડ કમ ફર્ટીલાઈઝર ડ્રીલ’ સહાય યોજના


કોને લાભ મળે?

 • ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)


શું લાભ મળે?

 1. (AGR-૨ FM) યોજનામાં દર ૭ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • સામાન્ય ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૨૪,૦૦૦/- (૫ ટાઇન્સ), રૂ.૧૬,૦૦૦/- (૭ ટાઇન્સ), રૂ. ૧૭,૦૦૦/- (૯ ટાઇન્સ), રૂ.૧૯,૩૦૦/- (૧૧ ટાઇન્સ), રૂ.૨૧,૦૦૦/- (૧૩ ટાઇન્સ), રૂ.૨૨,૪૦૦/- (૧૫ ટાઇન્સ).

 •  નાના/સીમાંત/મહિલા ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૩૦,૦૦૦/- (૫ ટાઇન્સ), રૂ.૧૮,૦૦૦/- (૭ ટાઇન્સ), રૂ. ૨૧,૩૦૦/- (૯ ટાઇન્સ), રૂ.૨૪,૧૦૦/- (૧૧ ટાઇન્સ), રૂ.૨૬,૯૦૦/- (૧૩ ટાઇન્સ), રૂ.૨૮,૦૦૦/- (૧૫ ટાઇન્સ),  બ માંથી જે ઓછું હોય તે.


 2. NFSM (Pulses) યોજનામાં દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • સામાન્ય ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૧૬,૦૦૦/- (૩૫ BHPથી વધુ) તેમજ નાના/સીમાંત/મહિલા ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૨૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ) એ બે માંથી જે ઓછું હોય તે.


 3. NFSM (OS&OP) યોજનામાં દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • સામાન્ય ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૪૦% અથવા રૂ.૧૨,૦૦૦/- (૨૦ થી ૩૫ BHP સુધી), રૂ.૧૬,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ) તેમજ નાના/સીમાંત/મહિલા ખેડૂતને કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા રૂ.૧૫,૦૦૦/- (૨૦-૩૫ BHP સુધી), રૂ.૨૦,૦૦૦/- (૩૫ BHP થી વધુ) એ બે માંથી જે ઓછું હોય તે.


અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

 • અરજી કરેલ હોય તેની નકલ

 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)

 • જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો

 • બેંક પાસબુકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક

 • આધારકાર્ડ ની નકલ

(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)


અરજી ક્યાં કરવી?

ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.


ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting