અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Ankleshwar Nagarpalika Recruitment for J.C.B. and Loader Driver Post 2021


 Ankleshwar Nagarpalika has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement  and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking NJ View regularly to get the latest updates.

Ankleshwar Nagarpalika Recruitment 2021

Job Details:

Posts: J.C.B. and Loader Driver

Educational Qualification

  • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

  • Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?: 

  • Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Job AdvertisementClick Here

Last Date

  • Within 05 days from the date of Advt. Published (Advt. Published Date: 13-06-2021)

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting