અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન-પી.વી.સી. માટે સહાય યોજના

ખેતીવાડી માટેની યોજના

અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન-પી.વી.સી. માટે સહાય યોજના


સહાયનું ધોરણ

NFSM (Oilseeds and Oil Palm)

 • ખરીદ કિમતના ૫૦% અથવા રુ. ૧૫૦૦૦ ની મર્યાદામાં બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે (hdpe પાઇપ માટે રુ. ૫૦/મીટર, pvc પાઇપ માટે રુ. ૩૫/મીટર તથા hdpe લેમીનેટેડ વુવન લે ફ્લેટ પાઇપ માટે રુ. ૨૦/મીટર)


NFSM PULSES

 • ખરીદ કિમતના ૫૦% અથવા રુ. ૧૫૦૦૦ પ્રતિ લાભાર્થી બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે, (hdpe પાઇપ માટે રુ. ૫૦/મીટર, pvc પાઇપ માટે રુ. ૩૫/મીટર તથા hdpe લેમીનેટેડ વુવન લે ફ્લેટ પાઇપ માટે રુ. ૨૦/મીટર)


NFSM WHEAT

 • ખરીદ કિમતના ૫૦% અથવા રુ. ૧૫૦૦૦ પ્રતિ લાભાર્થી બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે, (hdpe પાઇપ માટે રુ. ૫૦/મીટર, pvc પાઇપ માટે રુ. ૩૫/મીટર તથા hdpe લેમીનેટેડ વુવન લે ફ્લેટ પાઇપ માટે રુ. ૨૦/મીટર)


NFSM RICE

 • રાષ્ટ્રીય ખાધ સુરક્ષા મીશન ડાંગર પાક માટે કિંમતના ૫૦ % અથવા રૂ.૧૫૦૦૦/- પ્રતિ લાભાર્થી બેમાંથી જે ઓછું હોય તે, HDPE પાઇપ માટે રૂ. ૫૦/- પ્રતિ મીટર, PVC પાઇપ માટે રૂ. ૩૫/- પ્રતિ મીટર અને HDPE Laminated Woven lay flat Tubes માટે રૂ. ૨૦/- પ્રતિ મીટર પ્રતિ લાભાર્થી.


NFSM- Nutri Cereal

 • ખરીદ કિમતના ૫૦% અથવા રુ. ૧૫૦૦૦ પ્રતિ લાભાર્થી બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે, (hdpe પાઇપ માટે રુ. ૫૦/મીટર, pvc પાઇપ માટે રુ. ૩૫/મીટર તથા hdpe લેમીનેટેડ વુવન લે ફ્લેટ પાઇપ માટે રુ. ૨૦/મીટર)


AGR-4

 • અનુસુચિત જાતિનાં ખેડૂતો માટે એ.જી.આર-૪ યોજના હેઠળ ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૨૨,૫૦૦/- પ્રતિ લાભાર્થી બે માંથી જે ઓછુ હોય તે, HDPE પાઈપ માટે રૂ.૫૦/- પ્રતિ મીટર, PVC પાઈપ માટે રૂ.૩૫/- પ્રતિ મીટર અને HDPE laminated woven flat tube પાઈપ માટે રૂ. ૨૦/- પ્રતિ મીટર


AGR-3

 • ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ.૨૨,૫૦૦/- પ્રતિ લાભાર્થી બે માંથી જે ઓછુ હોય તે, HDPE પાઈપ માટે રૂ.૫૦/- પ્રતિ મીટર, PVC પાઈપ માટે રૂ.૩૫/- પ્રતિ મીટર અને HDPE laminated woven flat tube પાઈપ માટે રૂ.૨૦/- પ્રતિ મીટર


AGR-3(OST)

 • ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ.૨૨,૫૦૦/- પ્રતિ લાભાર્થી બે માંથી જે ઓછુ હોય તે, HDPE પાઈપ માટે રૂ.૫૦/- પ્રતિ મીટર, PVC પાઈપ માટે રૂ.૩૫/- પ્રતિ મીટર અને HDPE laminated woven flat tube પાઈપ માટે રૂ.૨૦/- પ્રતિ મીટર


AGR-14

 • ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ.૨૨,૫૦૦/- પ્રતિ લાભાર્થી બે માંથી જે ઓછુ હોય તે, HDPE પાઈપ માટે રૂ.૫૦/- પ્રતિ મીટર, PVC પાઈપ માટે રૂ.૩૫/- પ્રતિ મીટર અને HDPE laminated woven flat tube પાઈપ માટે રૂ.૨૦/- પ્રતિ મીટર


યોજનાની અરજી પદ્ધતિ-

 • ઓનલાઈન લિંક-

https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx


અમલીકરણ સંસ્થા-

 • જીલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીની કચેરી


અન્ય શરતો-

 • ખાતા દ્વારા વખતો વખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીના હેતું માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક ના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ખરીદી કરવાની રહે છે.


 • ઘટક્ના પુનઃ લાભ મેળવવાની ઓછમાં ઓછી સમય મર્યાદા- ૧૦ વર્ષ

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting