અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

ઘટક - ‘અંદર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન’ યોજના ૨૦૨૧

ઘટક - ‘અંદર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન’ યોજના ૨૦૨૧


કોને લાભ મળે?

 • ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)

શું લાભ મળે?

 1. (AGR-૨) યોજનામાં સામાન્ય ખેડૂતો માટે તથા (AGR-૪) યોજનામાં અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • ૧૧૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૪,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે,
 • ૧૪૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૦,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે,
 • ૧૧૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૦,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે,
 • ૯૦ મીમી × ૧૫૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૮૪૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે,
 • ૧૪૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૪,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે અને
 • ૯૦ મીમી × ૨૦૦ મીટર પાઈપ માટે ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૧,૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.

અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

 • અરજી કરેલ હોય તેની નકલ
 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)
 • જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો
 • બેંક પાસબુકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક
 • આધારકાર્ડ ની નકલ
(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)

અરજી ક્યાં કરવી?

ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting