અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

ગુજરાતના અન્‍ય પાંચ શહેરોમાં વડોદરા, સુરત, મહેસાણા, રાજકોટ અને ભાવનગરમાં રુફટોપ સોલાર પ્રોજેકટ ઝડપથી આગળ વધારવાનો કાર્યક્રમ

રુફટોપ સોલાર પ્રોજેકટ

સોલાર રૂફ્ટોપ યોજના


૧.૧ કાર્યક્રમ વિશેઃ

ગાંધીનગર સોલાર રુફટોપ સોલાર પીવી પ્રોજેકટ, ૨૦૧૧ની સફળતા પછી, ગુજરાત સરકારે (જીઓજી) રુફટોપ સોલાર પીવી પહેલને રાજયમાં પાંચ વિશાળ શહેરોમાં, સમાન પાયલોટ પ્રોજેકટના વિકાસ દ્વારા પુનરાવર્તીત કરી આગળ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે, એટલે કે

 • વડોદરા
 • રાજકોટ
 • મહેસાણા
 • ભાવનગર
 • સુરત

પરિયોજના, ગાંધીનગરની જેમ સમાન મોડલનો ઉપયોગ કરશે એટલે કે, એ પીપીપી આધરિત મોડેલ જે ખાનગી વ્‍યકિતઓ દ્વારા રુફટોપ પ્રોજેકટસમાં રોકાણો દ્વારા રુફટોપ ઇન્‍સ્‍ટોલેશનમાં સહાય કરે છે. ખાનગી રુફટોપ પ્રોજેકટ ડેવલોપર્સને સ્‍પર્ધાત્‍મક કાર્યવાહી દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવશે. ડેવલોપર્સ, ખાનગી વ્‍યકિતગત નિવાસી, વાણિજિયક તેમજ ઔદ્યોગિક રુફટોપ માલિકો પાસેથી લાંબા સમયગાળા માટે પટેથી રુફટોપ લેવા માટે જવાબદાર રહેશે.

ખાનગી રુફટોપ માલિકોને કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપવામાં આવશે અને ખાનગી પ્રોજેકટ ડેવલોપર્સને, તેઓના રુફટોપ પટેથી આપીને આવક ઉભી કરશે. રુફટોપ પટેથી આપીને મેળવેલ ફાયદો ગ્રીન ઇન્‍સેનટીવ તરીકે ઓળખાય છે.

આ ગ્રીડ સંબંધિત કાર્યક્રમ છે, જેમાં રુફટોપ પર સોલર ફોટોવોલ્‍ટેઇક (એસપીવી) સીસ્‍ટમ ગોઠવવામાં આવશે અને વીજળી ગ્રીડ સાથે જોડવામાં આવશે. આ પ્રોજેકટ હેઠળ, ગુજરાત સરકારે જુદા જુદા પ્રકારના રુફટોપ પર આશરે ૨૫ એમડબલ્‍યુ (એટલે કે ૨૫૦૦૦ કિલોવોટસ) ગુજરાતમાં પાંચ શહેરોમાં નીચેના કોઠા ૧ માં બતાવ્‍યા મુજબ પીવી ઇન્‍સ્‍ટોલેશન સ્‍થાપવાનો લક્ષ્‍યાંક રાખ્‍યો છે.

કોઠો-૧ : પ્રોજેકટ અને ક્ષમતાવર્ધનની વિગતો

ક્રમ નં.શહેરડીસકોમક્ષમતા વધારો (મેગાવોટ)
ભાવનગરપીજીવીસીએલ૩.૫
રાજકોટપીજીવીસીએલ૬.૫
મહેસાણાયુજીવીસીએલ૫.૦
સુરતડીજીવીસીએલ૫.૦
વડોદરાએમજીવીસીએલ૫.૦
સરવાળો૨૫.૦

રસ ધરાવતા બીડર્સ નીચેનામાંથી કોઇપણ એક પેકેજ માટે અરજી કરી શકે છે

 

કોઠો-૨: પેકેજની વિગતો

ક્રમ નં.પેકેજશહેરોક્ષમતા (મે.વો.)
વડોદરા, મહેસાણા૧૦ (૫ મે.વો. દરેક)
બીરાજકોટ, ભાવનગર૧૦
સીસુરત૫.૦

ગુજરાત સરકાર પારદર્શક પસંદગી પ્રક્રિયા દ્વારા મકાનની છત પર એસપીવી સીસ્‍ટમ ગોઠવવા (બિલ્‍ડીંગમાં નિવાસી, ઔદ્યોગિક, વાણિજિયક તેમજ સરકારી/ જાહેર મકાનોનો સમાવેશ થાય છે) ડેવલોપર્સને પસંદ કરશે. પસંદ કરેલ પ્રોજેકટ ડેવલોપર (રો) એસપીવી ગોઠવણોનો નિભાવ અને સંચાલન સંભાળશે. પ્રોજેકટ ડેવલોપર્સ એસપીવી સીસ્‍ટમ માટે જેઓના કે ટેરેસનો ઉપયોગ થવાનો છે તેવા મિલ્‍કત માલિકો સાથે ગ્રીન ઇન્‍સેનટીવ કરાર કરશે. રુફટોપ માલિક ગ્રીન ઇન્‍સેનટીવના માધ્‍યમથી અવક ઉભી કરશે.


૧.૨ અમલીકરણ ઢાંચોઃ

ROOFTOP SOLAR GUJARAT

આકૃતિ ૧ : સોલર રુફટોપ કાર્યક્રમ માટેનો અમલીકરણ ઢાંચો

 

1.3 International Competitive Bidding Process for selection of Developer :

૧.૩.૧ ડેવલોપર્સની ભૂમિકા

આ કાર્યક્રમમાં ડેવલોપરની પારદર્શક સ્‍પર્ધાત્‍મક બોલીની કાર્યવાહીથી પસંદગી થાય છે. પસંદ થયેલ ડેવલોપર માલિકોના રુફટોપ પર ગોઠવેલ એસપીવી સીસ્‍ટમ માટે નાણાં રોકશે. નવી પેનલો ગોઠવશે, માલિકી ધરાવશે. તેનું સંચાલન કરશે અને નિભાવ કરશે. આ પધ્‍ધતિથી ઉત્‍પન્ન કરેલ ઉર્જા પ્રોજેકટ ડેવલપર દ્વારા ડીસ્‍ટ્રીબ્‍યુશન કંપનીને વેચવામાં આવશે. ડીસ્‍ટ્રીબ્‍યુશન કંપની પ્રોજેકટ ડેવલોપર્સને યોગ્‍ય મંજુર થયેલ ટેરીફ ચુકવશે તેના બદલામાં ડેવલોપર્સ ’ રુફટોપ ઓનર્સ’ ને વ્‍યકિતગત રુફટોપ એસપીવી સીસ્‍ટમમાંથી દરેક એકમ દીઠ ઉત્‍પન્ન થયેલ ગ્રીન ઇન્‍સેનટીવ ચુકવશે. પસંદ કરેલ ડેવલોપર્સ વ્‍યકિતગત મિલ્‍કત માલિકો કે જેઓના રુફટોપ અથવા ટેરેસનો એસપીવી સીસ્‍ટમ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે તેઓની સાથે ગ્રીન ઇન્‍સેનટીવ અને લીઝ એગ્રીમેન્‍ટનો અમલ કરશે.

 

૧.૩.૨ કાર્યક્રમ વિગતઃ

કાર્યક્રમનો અમલ પસંદ કરેલ શહેરો ભાવનગર, મહેસાણા, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરામાં મોટા પાયા પર અમલ કરવામાં આવશે. પાંચ શહેરોમાં સોલાર રુફટોપ રીપ્‍લીકેશન કાર્યક્રમમાં ૩ પસંદ કરેલ ડેવલોપર્સ દ્વારા કુલ ૨૫ મેગાવોટ ક્ષમતાનો અમલ કરવામાં આવશે, જે પૈકીના બે પ્‍લાંટની સ્‍થાપન ક્ષમતા ૧૦ મેગાવોટની પ્રત્‍યેકની રહેશે જયારે, બાકીની એકની સ્‍થાપન ક્ષમતા ૫ મેગાવોટ રહેશે.

ખાનગી રહેણાંકો અને વાણિજિયક ઇમારતો વચ્‍ચે આવશ્‍યક સંકલન સરકાર દ્વારા નિયત કરવામાં આવશે. પીઆઇએ (PIA-પરિયોજના અમલીકરણ સ્‍વાતંત્ર) એક સુગમકર્તા તરીકે શરુઆતના તબકકામાં એવા મકાન માલિકો (છતના માલિકો) કે જેઓ એ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા રસ દાખવ્‍યો છે તેઓને મુકરર કરશે. પાયાની જરુરી વિગતો પીઆઇએ (PIA) એકત્ર કરશે. ત્‍યારબાદ, પસંદ થયેલ વિકાસકર્તા તે માહિતીનું ઝીણવટપૂર્વક નિરીક્ષણ કરીને સક્ષમ (તકનીકી અને કાયદાકીયરીતે યોગ્‍ય) ખાનગી માલિકોને પસંદ કરશે. નિવિદા દસ્‍તાવેજના ભાગ તરીકે, સરકારી/જાહેર ઇમારતોની છતને ભાડે/ભાડાપટેૃ/પરવાનાથી આપવા માટેનો મુસદો્/શરતો સરકાર દ્વારા લાગુ પાડવામાં આવે છે. મુસદા્/શરતોમાં કાર્યક્રમમાં સમાવિષ્‍ટ બંન્ને પક્ષકારોના મુખ્‍ય અધિકારો અને જવાબદારીઓ નિહિત છે. નીચે લીટી દોરેલ હોય છે.

 

૧.૩.૩ બોલી/ માંગણીના દસ્‍તાવેજો

પરિયોજના ડેવલપરની પસંદગી માટે આંતરરાષ્‍ટ્રીય સ્‍પર્ધાત્‍મક નિવિદા પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવશે.

ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમીટેડ, (’’GPCL’’)ને અહીં હવેથી ’’ માંગણી પ્રક્રિયાના સંકલનકર્તા’’ અથવા ’’બીપીસી’’ (જે રજૂઆતમાં તેના અનુગામીઓ અને પરવાનગી આપેલ જવાબદારી વાહકો) ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્‍સ વિભાગ વતી (’’ ઇપીડી’’) ગુજરાત સરકાર અને (ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (’’જીયુવીએનએલ-GUVNL’’) મધ્‍ય ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ અને પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ) ને હવે પછીથી અહીં (’’ ઉપલબ્‍ધ કરાવનારા’’/ ઉપલબ્‍ધ કરાવનારા’’ દરેક ઉપલબ્‍ધ કરાવનારા’’ તરીકે ઓળખવામાં આવશે.

ધાબા પર મૂકવાની પાંચ ગ્રીડ થી જોડાયેલ સોલાર ફોટોવોલ્‍ટેઇક પરિયોજનાઓ (પ્રત્‍યેક ’’ પરિયોજના’’) સમાવતાં ત્રણ પેકેજ (નીચે દર્શાવ્‍યા મુજબના)માંથી પ્રત્‍યેકના વિકાસ માટે ત્રણ પસંદ કરાયેલ બોલી લગાવનારની (બીડર) પસંદગી માટેની બોલી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે દરખાસ્‍ત માટેની વિનંતી (’’આરએફપી’’) સ્‍વીકારવા માટે રસ ધરાવતી કંપનીઓ અને/અથવા ભાવ બોલવા માંગતી સંસ્‍થાઓ અને અથવા તે સંસ્‍થાઓના કોઇ સભ્‍યને (’’બોલી લગાવનાર’’) પ્રશુલ્‍ક આધારીત સ્‍પર્ધાત્‍મક બીડીંગ પ્રક્રિયાથી પચ્‍ચીસ વર્ષ માટે પ્રાપ્‍તિ આવી પરિયોજના દ્વારા ઉત્‍પન્ન થયેલી ઉર્જાની ઉપલબ્‍ધ કરાવનાર દ્વારા પસંદ કરાયેલા બોલી લગાવનારાઓ (બીડર) માંથી પ્રત્‍યેક આરએફપી (RFP) દસ્‍તાવેજમાં દર્શાવેલી શરતો પ્રમાણે નીચે દર્શાવેલ શહેરોમાં ત્રણમાંથી એક પેકેજને વિકસાવી અને ઉત્‍પન્ન થયેલ ઉર્જા ઉપલબ્‍ધ કરાવનારને પહોંચાડવાની જવાબદારી લેવાની રહે છે.

 • પેકેજ-ક: વડોદરામાં ઓછામાં ઓછા ૫ મેગાવોટ અને મહેસાણામાં ઓછામાં ઓછા ૫ મેગાવોટની ક્ષમતા સાથેની બે પરિયોજનાઓ
 • પેકેજ-ખ: રાજકોટમાં ઓછામાં ઓછા ૬. ૫ મેગાવોટ અને ભાવનગરમાં ઓછામાં ઓછા ૩.૫ મેગાવોટની ક્ષમતા સાથેની બે પરિયોજનાઓ.
 • પેકેજ-ગ: સુરતમાં ઓછામાં ઓછા ૫ મેગાવોટની ક્ષમતા સાથેની પરિયોજના.

પસંદગી પામેલા વિકાસકર્તા સંબંધિત મધ્‍યસ્‍થીઓ/દાવેદારો સાથે નીચે મુજબના કરારો કરશે.

 • પરિયોજના અમલીકરણ કરારઃ આ કરાર ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમીટેડ, (GPCL), કે જે આ સોલાર રુફટોપ કાર્યક્રમની અમલીકરણ સંસ્‍થા છે, તેની સાથે કરવામાં આવશે.
 • વિદ્યુત ખરીદી કરારઃ આ કરાર જે તે શહેરની ઉર્જા વિતરણ સંસ્‍થા સાથે કરવામાં આવશે.
 • હરિત ક્રાંતિ અને ભાડાપટા કરારઃ આ કરાર પરિયોજના ડેવલપરઅને મકાન માલિક વચ્‍ચે અમલમાં મૂકવાનો રહેશે

 

૧.૩.૪ બીડ દસ્‍તાવેજો કેવી રીતે મેળવશો

ખાનગી કરારમાં સહી કરી અને ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમીટેડની તરફેણમાં ગાંધીનગરમાં રોકડમાં રુપાંતરિત કરી શકાય તેવો રુ. ૨૦,૦૦૦/- નો ડીમાન્‍ડ ડ્રાફટ આપતાં બીડ દસ્‍તાવેજો પૂરા પાડવામાં આવશે.

બીડ દસ્‍તાવેજ મેળવવાની છેલ્‍લી તારીખઃ૨૦ મી જાન્‍યુઆરી, ૨૦૧૪

 

૧.૩.૫ ભાવ લગાવવાની (બીડીંગ) પ્રક્રિયાને સંબંધીઃ

ભાવિ બીડર તરીકે નામ નોંધાવવા અને વિવિધ ડ્રાફટ ટેન્‍ડર દસ્‍તાવેજો અને કરારો મેળવવા માટેની વિવિધ સમાચાર પત્રો દ્વારા આંતરરાષ્‍ટ્રીય જાહેરાત૨૮.૦૯.૨૦૧૨
વિવિધ ટેન્‍ડર દસ્‍તાવેજો અને કરારો અંગેની ડીઆઇએસસીઓએમ (DISCOM)ના ઇજનેરને તાલીમ અને મૂલવણી૦૮-૯.૧૧.૨૦૧૨
ભાવ બોલાયા પહેલાની બેઠક૦૩.૧૨.૨૦૧૨
તમામ ભાવિ ડેવલપર્સ સાથે તમામ શહેરોનાં સ્‍થળોની મુલાકાત૨૬-૩૦.૧૧.૨૦૧૨
સુધારેલા ડ્રાફટ બીડ દસ્‍તાવેજનું આખરીરુપ અને તમામ નોંધાયેલ બીડરને (બોલી લગાવનાર) વિતરણ૦૭.૮.૨૦૧૩
ડ્રાફટ ટેન્‍ડર દસ્‍તાવેજ અને સંલગ્‍ન ડ્રાફટ કરારોનું આખરીરુપ અને જર્ક (GERC)માં તેની માન્‍યતા માટે રજુ કરવા૩૦.૮.૨૦૧૩
 જર્કની સુનાવણી૧૨.૧૧.૨૦૧૩ અને ૧૦.૦૧.૨૦૧૪

 

૧.૩.૬ બીડ (બોલી) રજૂ કરવા માટેની અંતિમ તારીખઃ ૩ જી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૪

શુધ્‍ધિપત્ર

પાંચ શહેરો માટે ગુજરાત સોલર રુફટોપ પરિયોજનાઃ

 • આઇ રુમ (IRoom) માટે નવી નોંધણી બંધ કરવામાં આવી છે. એટલે કે, નવી આરએફપી (RFP)નું વેચાણ બંધ કરાયું છે.
 • અંતિમ બીડ રજુ કરવા માટેની તારીખમાં ૩ જી ફેબ્રુઆરી,૨૦૧૪થી ૨૦મી ફેબ્રુઆરી,૨૦૧૪ સુધીનો વધારો
 • બીડ રજુ કરવાનો સમયઃ૨૦ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૪ની બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકે તે પહેલા
 • તકનીકી બીડ આપવાની તારીખઃ ૨૦ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૪ના રોજ બપોરના ૩.૦૦ કલાક પછી
 • તકનીકી બીડ ખોલવાનું સ્‍થળઃ : ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમીટેડ,
  બ્‍લોક નં. ૮, છઠૃો માળ,
  ઉદ્યોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting