અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

ઘટક - ‘ખુલ્લી પાઇપલાઇન’ યોજના

ઘટક - ‘ખુલ્લી પાઇપલાઇન’ યોજના


કોને લાભ મળે?

 • ખેડૂત ખાતેદાર, જેના નામે જમીન હોય (દરેક યોજના માટે)


શું લાભ મળે?

 1. (AGR-૨) યોજનામાં સામાન્ય ખેડૂતો માટે દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • ખરીદકિમતના ૫૦% અથવા રૂ.૪૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તી, ખાતાદીઠ વધુમાં વધુ બે હેક્ટર રૂ.૯૦૦૦/- ની મર્યાદામાં સહાય માલ શકે.


 2. (AGR-૪) યોજનામાં અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ.૬૭૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય ટે, ખાતાદીઠ વધુમાં વધુ બે હેક્ટર રૂ.૧૩,૫૦૦/- ની મર્યાદામાં સહાય મળી શકે.


 3. NFSM (OS&OP) અને NFSM (Pulses) યોજનામાં દર ૫ વર્ષ પછી ફરીથી લાભ લઈ શકશે.

 • ખરીદ કિમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૧૫,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે (HDPE પાઈપ માટે રૂ.૫૦/-મી., PVC પાઈપ માટે રૂ.૩૫/-મી., અને HDPE લેમીનેટેડ વુવન પાઈપ માટે રૂ.૨૦/-મી.).


અરજી સાથે જરૂરી પુરાવાઓ

 • અરજી કરેલ હોય તેની નકલ

 • જાતિનો દાખલો (અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે)

 • જમીનના દસ્તાવેજ ૭-૧૨ નો ઉતારો

 • બેંક પાસબુકની નકલ અથવા કેન્સલ ચેક 

 • આધારકાર્ડ ની નકલ

(દરેક પુરાવાઓ ગ્રામ સેવકને રજુ કરવા.)


અરજી ક્યાં કરવી?

ikhedut portal પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.


ઓનલાઈન અરજી કરવા લિંક

https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting