અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના ૨૦૨૧

ખેતીવાડી માટેની યોજના

કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના ૨૦૨૧


કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના

 • કૃષિ વૈવિધ્યકરણ યોજના આદીજાતિ વિસ્તાર ના લોકો માટે અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે, જેથી આદિજાતિ વિસ્તારના આદિજાતિ લોકોને કૃષિ થકી વધુ આવક મેળવતા થઇ શકે. આ પ્રોજેક્ટની અંતર્ગત સારી ગુણવત્તાના બિયારણ તથા ખાતરની કીટનું વિતરણ અને ખેતીને લગતી જરૂરી તાલીમ આપવમાં આવે છે.


લાભ કોને મળે?

 • નોંધાયેલ અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતોને.


કેટલો લાભ મળે?

 • પ્રમાણિત બિયારણ અને ખાતરની કીટ વિતરણ કરવામાં આવે છે.

 • પ્રમાણિત બિયારણ: મકાઈ, રીંગણ, ટામેટા, ભીંડા, કારેલા, દુધી.

 • ખાતર: યુરીયા, NPK, AS.

 • લાભાર્થી ફાળો : રૂ.૫૦૦ /- રોકડા લેવામાં આવે છે.


યોજનાની અરજી પદ્ધતિ-

 • જીલ્લા પ્રાયોજના કચેરીએ જઈ ફોર્મ અરજી કરવાની હોય છે.


અમલીકરણ સંસ્થા-

 • જીલ્લા પ્રાયોજના કચેરી

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting