અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

આજના બજાર ભાવ ( ૨૯/૦૫/૨૦૨૧ - શનિવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧

આજના બજાર ભાવ ( ૨૯/૦૫/૨૦૨૧ - શનિવાર) | ગુજરાત APMC માર્કેટયાર્ડ ભાવ ૨૦૨૧

આજના બજાર ભાવ
તારીખ: ૨૯/૦૫/૨૦૨૧
દિવસ: શનિવાર 
દરેક ભાવ પ્રતી ૧૦૦ કિલો ના છે.


Apmc - Bhavnagar | ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1700 થી 1970
તલ 6380 થી 8310
તલ કાળા 7125 થી 10905
મેથી 5605 થી 5805
મગફળીજીણી 5000 થી 6200


Apmc - Mahuva(Jesar) | મહુવા જેસર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તલ 6005 થી 7905
તલ કાળા 5400 થી 11000
ડુંગળી 450 થી 1410
મગફળીજીણી 5055 થી 6175
મગફળીજાડી 5375 થી 6500


Apmc - Talaja | તળાજા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1575 થી 1870
તલ 6250 થી 8275
તલ કાળા 8355 થી 10760
મગફળીજીણી 5000 થી 6330
મગફળીજાડી 5750 થી 6535


Apmc - Barvala | બરવાળા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1650 થી 1700
ડાંગર 1330 થી 1740
એરંડા 4930 થી 4995
ચણા 4825 થી 4825
રાઈ 5740 થી 5740


Apmc - Rakhial | રખિયાલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1625 થી 1850
ડાંગર 1500 થી 1700
ગવાર 3600 થી 3750
એરંડા 4925 થી 5025
બાજરી 1150 થી 1575


Apmc - Sanad | સાનદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1675 થી 2005
ડાંગર 1195 થી 1875
રાયડો 5205 થી 5205
મગ 6250 થી 6250
જીરું 11955 થી 11955

 

Apmc - Vasna | વાસણ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ટામેટા 700 થી 1500
બટાકા 400 થી 900
ડુંગળી 800 થી 2000
લીંબુ 1200 થી 2500
મરચા 800 થી 1500


Apmc - Viramgam | વિરામગામ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ડાંગર 1135 થી 1440
જીરું 11725 થી 11725
એરંડા 4985 થી 5040
ચણા 4510 થી 4510
તલ 7750 થી 8010

    

Apmc - Amreli | અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં ટુકડા 1520 થી 2230
ઘઉં 1490 થી 1740
સોયાબીન 6000 થી 6875
તલ 5000 થી 8430
મગફળીજીણી 4500 થી 5675


APMC - Amreli Veg | અમરેલી શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ

29 May 2021

ટામેટા 1400 થી 1500
બટાકા 1000 થી 1100
ડુંગળી 500 થી 1000
લીંબુ 2500 થી 3000
ગુવાર 3850 થી 5000

 

Apmc - Babra | બાબરા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1455 થી 1795
તલ 6600 થી 7900
તલ કાળા 7300 થી 9200
મગફળી 4900 થી 6100
કપાસ 5850 થી 7275

    

Apmc - Savarkundla | સાવરકુંડલા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં ટુકડા 1605 થી 2000
ઘઉં 1575 થી 1800
તલ 6125 થી 8025
તલ કાળા 6500 થી 11950
રાઈ 5250 થી 5855

  

Apmc - Borsad | બોરસદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1600 થી 1625
બાજરી 1150 થી 1400
રાયડો 4500 થી 4525
ડાંગર 1250 થી 1425
બાજરા 1050 થી 1150


Apmc - Khambhat | ખંભાત માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં ટુકડા 1650 થી 2005
રાજગરો 4000 થી 4450
ડાંગર 1330 થી 1370
રાયડો 5100 થી 6175
મગ 5600 થી 6255


Apmc - Petlad | પેટલાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ટામેટા 750 થી 1500
લીંબુ 1500 થી 2500
મરચા 1000 થી 2000
આદુ 1500 થી 2100
સરગવો 1500 થી 2750

  

Apmc - Bhabhar | ભાભર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

રાયડો 6125 થી 6235
એરંડા 4975 થી 5000
ઈસબગુલ 8000 થી 9450
ગવાર 3375 થી 3510
જીરું 10500 થી 13505

   

Apmc - Deesa | ડીસા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તમાકુ 7105 થી 9355
વરિયાળી 5090 થી 6250
રાજગરો 4200 થી 4475
ગવાર 3865 થી 3865
જીરું 10185 થી 12900

    

Apmc - Deesa(Bhildi) | ડીસા ભીલડી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તમાકુ 7230 થી 7900
ઘઉં 1575 થી 2000
વરિયાળી 4750 થી 5400
રાજગરો 4000 થી 4420
રાયડો 5850 થી 6205


Apmc - Deesa(Deesa Veg Yard) | ડીસા શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ટામેટા 1000 થી 1500
બટાકા 700 થી 900
દાડમ 5000 થી 7000
ડુંગળી 1100 થી 1700
લીંબુ 2000 થી 2500


Apmc - Dhanera | ધાનેરા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

સુવા 4265 થી 4945
વરિયાળી 3500 થી 6500
રાજગરો 3850 થી 4395
ઈસબગુલ 9750 થી 10750
ગવાર 3660 થી 3660

   

Apmc - Lakhani | લાખાણી  માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તમાકુ 7255 થી 8000
ઘઉં 1625 થી 1885
વરિયાળી 5785 થી 5785
ચીકુડી 8700 થી 9410
રાજગરો 4205 થી 4360

 

Apmc - Nenava | નેવાના  માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1900 થી 1900
સુવા 3750 થી 4775
વરિયાળી 5000 થી 6760
રાજગરો 4100 થી 4250
રાયડો 6000 થી 6405


Apmc - Palanpur | પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

વરિયાળી 5000 થી 16000
રાજગરો 4150 થી 4550
રાયડો 6125 થી 6200
મકાઈ 1500 થી 1645
એરંડા 5000 થી 5085

  

Apmc - Panthawada | પંથવાડા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1610 થી 1860
રાજગરો 4000 થી 4450
રાયડો 6050 થી 6155
જીરું 12125 થી 12125
એરંડા 4900 થી 5005


Apmc - Thara | થારા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

વરિયાળી 5970 થી 8150
રાજગરો 3900 થી 4175
મેથી 5000 થી 5975
જીરું 11250 થી 13200
એરંડા 4990 થી 5060


Apmc - Thara(Shihori) | થરા શિહોરી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તમાકુ 7175 થી 8450
વરિયાળી 5500 થી 6830
રાજગરો 4175 થી 4350
રાયડો 5900 થી 6150
જીરું 10675 થી 12375


Apmc - Tharad | થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1450 થી 1650
વરિયાળી 5000 થી 6625
રાજગરો 4050 થી 4200
રાયડો 6025 થી 6360
મેથી 6250 થી 8350


Apmc - Tharad(Rah) | થરાદ રાહ  માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ચીકુડી 9000 થી 10055
રાયડો 6100 થી 6250
એરંડા 4900 થી 4950
વરિયાળી 5850 થી 6500
વરિયારી 5500 થી 6725

    

Apmc - Vadgam | વડગામ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1665 થી 1680
રાજગરો 4250 થી 4250
ગવાર 3800 થી 3800
એરંડા 5000 થી 5015
ચણા 4700 થી 4725


Apmc - Botad | બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

વરિયાળી 3450 થી 6550
રાઈ 4790 થી 5515
મેથી 5235 થી 5825
જુવાર 2235 થી 3080
મગફળી 4000 થી 5255


Apmc - Dahod | દાહોદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1900 થી 2100
સોયાબીન 7000 થી 7400
તલ 6300 થી 7000
મગફળી 5000 થી 5800
મરચા સુકા 13000 થી 18500

  

Apmc - Dahod(Veg Market) | દાહોદ શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ટામેટા 600 થી 1300
ગવાર 1000 થી 4000
ચોળી 2000 થી 4000
રીંગણ 1200 થી 2800
દુધી 1000 થી 2200

    

Apmc - Khambhaliya | ખંભાળિયા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1400 થી 1600
તલ 6700 થી 7400
રાયડો 4750 થી 5500
મગફળી 4375 થી 6005
મગ 4750 થી 6200

   

Apmc - Dehgam | દહેગામ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

જુવાર 1350 થી 3115
ગવાર 3625 થી 3760
એરંડા 4950 થી 5050
બાજરી 1160 થી 1600
ઘઉં 1665 થી 1945

 

Apmc - Kalol | કલોલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

રાયડો 6200 થી 6270
જુવાર 1500 થી 4200
એરંડા 5025 થી 5050
બાજરી 1000 થી 1480
ઘઉં 1600 થી 1815


Apmc - Mansa | માણસા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1575 થી 1900
રાયડો 4505 થી 6145
જુવાર 1500 થી 3685
એરંડા 4625 થી 5085
ચણા 4000 થી 4840


Apmc - Mansa(Manas Veg Yard) | માણસા શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ટામેટા 1500 થી 1500
ગવાર 3500 થી 4000
મરચા 1500 થી 1500
ચોળી 4000 થી 5000
કોબીજ  1000 થી 2000


Apmc - Kodinar | કોડીનાર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં ટુકડા 1525 થી 1725
મગફળીજીણી 5000 થી 5500
મગફળીજાડી 4250 થી 6125
જુવાર 1725 થી 2780
મગ 3750 થી 6930


Apmc - Veraval | વેરાવળ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1555 થી 1685
તલ 6505 થી 7775
મેથી 5085 થી 6015
મગફળી 5155 થી 5955
મગ 4505 થી 6905


Apmc - Dhrol | ધ્રોલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

મેથી 5825 થી 6000
કપાસ 5000 થી 6215
એરંડા 4490 થી 4690
અડદ 4500 થી 4875
ચણા 4530 થી 4650


Apmc - Jamnagar | જામનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તલ કાળા 9500 થી 11225
મગફળીજીણી 5000 થી 5810
મગફળીજાડી 5000 થી 6000
લસણ 2500 થી 5950
જીરું 9700 થી 12700


Apmc - Kalawad | કાલાવડ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1400 થી 1755
તલ 5000 થી 7850
તલ કાળા 8400 થી 10925
મગફળીજીણી 3750 થી 6285
મગફળીજાડી 3500 થી 6005


Apmc - Junagadh | જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1350 થી 1730
તલ 5500 થી 8040
તલ કાળા 6000 થી 12075
મગફળીજાડી 4425 થી 5925
મગ 4500 થી 6800


Apmc - Medarada | મેંદરડા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1400 થી 1675
સોયાબીન 6000 થી 7275
તલ 6250 થી 8275
તલ કાળા 9250 થી 10675
મગફળીજાડી 4250 થી 5570


Apmc - Visavadar | વિસાવદર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1580 થી 1840
સોયાબીન 4950 થી 6800
તલ 6265 થી 7975
તલ કાળા 9000 થી 11500
ડુંગળી 210 થી 730


Apmc - Anjar | અંજાર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

વરિયાળી 5500 થી 5900
તલ 7250 થી 7750
ઈસબગુલ 9500 થી 10455
ગવાર 3800 થી 3910
જીરું 1010000 થી 12500


Apmc - Bachau | ભચાઉ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ગવાર 3915 થી 3975
એરંડા 4970 થી 5025
અજમો 8500 થી 8625
વરિયાળી 5505 થી 5925
તલ 7200 થી 8000


Apmc - Bhuj | ભુજ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઈસબગુલ 9250 થી 10600
ગવાર 3600 થી 3940
એરંડા 4900 થી 5000
મગ 6100 થી 6400
તલ 7250 થી 7500


Apmc - Rapar | રાપર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

રાયડો 5900 થી 6000
ગવાર 3700 થી 3750
જીરું 11000 થી 12000
એરંડા 4950 થી 5000
ઈસબગુલ 9505 થી 9505


Apmc - Ambaliyasan | અંબાલિયાસણ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1500 થી 1705
રાયડો 6125 થી 6140
ઈસબગુલ 7900 થી 8650
એરંડા 4950 થી 4995
બાજરી 1000 થી 1370


Apmc - Jotana | જોતાણા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ગવાર 3775 થી 3775
એરંડા 4950 થી 5010
ઘઉં 1575 થી 1750
બાજરી 1625 થી 1625
જીરું 12500 થી 12500


Apmc - Mehsana(Mehsana Veg) | મહેસાણા શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ટામેટા 700 થી 1400
ચીકુ 200 થી 3000
આદુ 2800 થી 3025
લસણ 3000 થી 8800
રીંગણ 700 થી 800


Apmc - Unava | ઉનાવા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તમાકુ 6155 થી 9310
એરંડા 4915 થી 5000
રાયડો 5405 થી 5545
કપાસ 5275 થી 5605
કપાસ 5155 થી 6485


Apmc - Unjha | ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તલ 7250 થી 8655
ઈસબગુલ 8700 થી 11275
જીરું 9500 થી 15710
સુવા 4375 થી 5375
વરિયાળી 3875 થી 13400

 

Apmc - Vijapur | વિજાપુર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1605 થી 2050
વરિયાળી 5475 થી 8055
રાયડો 6350 થી 6350
ગવાર 3750 થી 3950
એરંડા 4950 થી 5125


Apmc - Vijapur(Gojjariya) | વિજાપુર ગોજજરીયા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1560 થી 1735
ગવાર 3850 થી 3850
એરંડા 4970 થી 5025
બાજરી 1325 થી 1375
રાઈ (રાયડો) 6310 થી 6335


Apmc - Vijapur(Kukarvada) | વિજાપુર કુકવાડા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

તમાકુ 6700 થી 8255
ઘઉં 1575 થી 1960
રાયડો 6005 થી 6005
ગવાર 3600 થી 3870
એરંડા 4925 થી 5060

 

Apmc - Vijapur(veg) | વિજાપુર શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

મરચા 1000 થી 1000
ચોળી 1500 થી 4500
ફુલાવર 200 થી 250
કોબીજ  500 થી 500
ભીંડા 650 થી 1800


Apmc - Visnagar | વિસનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1500 થી 1735
વરિયાળી 4750 થી 11000
રાયડો 5750 થી 6420
મેથી 5200 થી 6680
જુવાર 2605 થી 4155


Apmc - Halvad | હળવદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1500 થી 1775
તલ 6000 થી 8000
તલ કાળા 6000 થી 9000
રાઈ 5250 થી 6225
ઈસબગુલ 9005 થી 10650


Apmc - Morbi | મોરબી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1525 થી 2105
તલ 6000 થી 7950
તલ કાળા 8985 થી 8985
મેથી 4645 થી 5690
મગફળીજીણી 4500 થી 6130


Apmc - Morbi Veg | મોરબી શાક ભાજી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ટામેટા 700 થી 1300
ડુંગળી 500 થી 1500
લીંબુ 1000 થી 2000
ગુવાર 2000 થી 3000
મરચા 2000 થી 3000


Apmc - Vankaner | વાંકાનેર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં ટુકડા 1620 થી 2255
વરિયાળી 5000 થી 6460
રાઈ 5375 થી 5690
ઈસબગુલ 8000 થી 9205
મગફળી 5055 થી 5625


Apmc - Harij | હારીજ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

એરંડા 4925 થી 5025
ઘઉં 1650 થી 2340
સુવા 4600 થી 5150
વરિયાળી 5700 થી 6755
મેથી 5250 થી 6050


Apmc - Patan | પાટણ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1600 થી 2305
સુવા 4305 થી 5005
વરિયાળી 5380 થી 7900
રાજગરો 3900 થી 4350
રાયડો 6075 થી 6505

 

Apmc - Radhanpur | રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1575 થી 2065
વરિયાળી 5250 થી 6500
રાયડો 5000 થી 6150
ઈસબગુલ 10000 થી 10755
ગવાર 3500 થી 4010


Apmc - Sami | સામી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

સુવા 4500 થી 4750
મેથી 5000 થી 5625
એરંડા 4925 થી 4980
ચણા 4850 થી 4925
ઘઉં 1500 થી 2000


Apmc - Siddhpur | સિદ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1600 થી 2500
રાજગરો 3875 થી 4350
રાયડો 5700 થી 6295
જુવાર 3305 થી 4000
ગવાર 3750 થી 3845


Apmc - Varahi | વરાહી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1505 થી 1525
સુવા 4500 થી 5105
રાયડો 5555 થી 6050
ઈસબગુલ 9000 થી 10650
ગવાર 3825 થી 4250


Apmc - Porbandar | પોરબંદર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં ટુકડા 1600 થી 1650
તલ 7500 થી 7500
મગફળીજાડી 4725 થી 5775
મગ 5800 થી 6425
અડદ 6675 થી 6700


Apmc - Gondal | ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

સોયાબીન 6005 થી 6955
તલ 6005 થી 8105
ડુંગળી 355 થી 1355
રાયડો 6005 થી 6955
મગફળીજીણી 4000 થી 6305


Apmc - Jasdan | જસદણ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં ટુકડા 1450 થી 1975
ઘઉં 1500 થી 1700
તલ 5500 થી 8150
મગફળીજાડી 5250 થી 6525
સીંગદાણા 4990 થી 7750


Apmc - Jetpur(Dist Rajkot) | જેતપુર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં ટુકડા 1580 થી 1970
ઘઉં 1550 થી 1820
મગફળીજીણી 3550 થી 5705
મગફળીજાડી 3675 થી 6255
સીંગદાણા 7055 થી 7755


Apmc - Rajkot | રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

સોયાબીન 6250 થી 7000
તલ 6350 થી 7980
તલ કાળા 9575 થી 12400
રાઈ 5500 થી 6100
મેથી 5750 થી 6800


Apmc - Rajkot(Ghee Peeth) | રાજકોટ (ઘી પીઠ) માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ટામેટા 800 થી 1400
બટાકા 650 થી 1200
લીંબુ 1500 થી 3250
ગુવાર 3000 થી 4000
સરગવો 1100 થી 2000


Apmc - Himatnagar | હિમતનગર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1675 થી 2350
મકાઈ 1300 થી 1690
મગફળીજાડી 5000 થી 6250
એરંડા 4750 થી 5100
ચણા 4400 થી 4870


Apmc - Idar | ઇડર માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1675 થી 2030
સોયાબીન 6000 થી 6995
રાયડો 4750 થી 5500
મેથી 5100 થી 5545
મકાઈ 1400 થી 1675


Apmc - Khedbrahma | ખેડબ્રહ્મા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1670 થી 1800
ઘઉં 496 1700 થી 1950
મકાઈ 1675 થી 1725
જુવાર 2450 થી 2800
મગ 6005 થી 6620


Apmc - Modasa | મોડાસા માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1650 થી 2000
મકાઈ 1500 થી 1700
એરંડા 4900 થી 5020
ચણા 4700 થી 5045
બાજરી 1200 થી 1500


Apmc - Prantij | પ્રાંતિજ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1575 થી 1850
ડાંગર 1505 થી 1820
એરંડા 4875 થી 5000
બાજરી 1055 થી 1400


Apmc - Prantij(Salala) | પ્રાંતિજ (સલાલા) માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1550 થી 1825
ડાંગર 1500 થી 1850
બાજરી 1100 થી 1375
મગફળી 5005 થી 5555


Apmc - Talod | તલોદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1690 થી 1865
વરિયાળી 6230 થી 10525
મગફળીજાડી 5400 થી 5500
ગવાર 3600 થી 3950
એરંડા 4975 થી 5065

   

Apmc - Vadali | વડલી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1675 થી 1850
મકાઈ 1500 થી 1675
જુવાર 2250 થી 2925
એરંડા 4950 થી 5125
મગ 5000 થી 6250


Apmc - Surat | સુરત માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

બટાકા 600 થી 1300
ડુંગળી 950 થી 2250
લીંબુ 1250 થી 3500
ગવાર 2750 થી 6000
મરચા 1750 થી 3300

    

Apmc - Dasada Patadi | દસડા પાટડી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ

100[KG] નો ભાવ
29 May 2021

ઘઉં 1600 થી 1610
તલ 6900 થી 6925
એરંડા 4925 થી 4950
ઘઉં 1535 થી 1680
સુવા દાણા 4705 થી 4755

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting