અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

MGVCL Vidyut Sahayak (Electrical Assistant) Computer Based Test (CBT) - Admit Card (Exam: 23-04-2021)

Madhya Gujarat Vij Company Limited (MGVCL) has published a Computer Based Test (CBT) Admit Card for the post of Vidyut Sahayak (Electrical Assistant), This exam will be held on 23-04-2021. Check below for more details.

Post: Vidyut Sahayak (Electrical Assistant)

Computer Based Test (CBT) - Admit Card: Click Here

The exam will be held on 23-04-2021

તા. ૨૮.૧૧.૨૦૨૦ થી તા. ૩૦.૧૧.૨૦૨૦ ના રોજ વિદ્યુત સહાયક (ઈલેક્ટ્રીકલ આસી.) ની ભરતી પ્રક્રિયા સંદર્ભે યોજાયેલ થાંભલો ચઢવાની પરીક્ષા ( પોલ ટેસ્ટ) સફળતાપૂર્વક પસાર કરેલ/ પાસ થયેલ ઉમેદવારોની તા. ૨૩/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ રાખવામાં આવેલ COMPUTER BASED TEST (CBT) પરીક્ષા ના ONLINE ADMIT CARDS (કોલ લેટર્સ) બાબત

For more details: Click Here

Updates on Telegram Channel: Click HereCoursera has quite 35 million learners, 150 university partners, 2,700 courses, 250 specializations, and 4 degrees

additionally to free courses, Coursera offers courses generally starting from $29 - $99.

Specializations and degrees are priced higher. Course instructors include experts from the world's top colleges and universities, and courses include recorded video lectures, 

Community discussion forums, and both graded and peer-reviewed coursework. you'll also receive a course certificate for every course you complete.

I was in surgery when his message came.  Many friends complain that I read messages too late.  I also read the government's message too late today

I read the invitation from NHP (NATIONAL HEALTH PORTAL) to give the covid vaccine when the time for vaccination was about to expire

I called the place written in the message, and the response was very happy, "Even if it's late, come on

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting