અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

DGVCL Pole Climbing Test Additional Call Letter of Ex-apprentice Candidate who submitted details late

Dakshin Gujarat Vij Company Limited (DGVCL) has published Pole Climbing Test Additional Call Letter of Ex-apprentice Candidate who submitted details late, Check below for more details.
Pole Climbing Test Call Letter

Sr. No.TitleDOWNLOADS
1Surat Rural Circle Pole Climbing Test Call Letter  View
2Surat City Circle Pole Climbing Test Call Letter  View
3Navsari TR Pole Climbing Test Call Letter  View
4Bharuch Circle Pole Climbing Test Call Letter  View
5Bharuch TR Pole Climbing Test Call Letter  View

For more details: Click Here

Updates on Telegram Channel: Click Here
Coursera has quite 35 million learners, 150 university partners, 2,700 courses, 250 specializations, and 4 degrees

additionally to free courses, Coursera offers courses generally starting from $29 - $99.

Specializations and degrees are priced higher. Course instructors include experts from the world's top colleges and universities, and courses include recorded video lectures, 

Community discussion forums, and both graded and peer-reviewed coursework. you'll also receive a course certificate for every course you complete.

I was in surgery when his message came.  Many friends complain that I read messages too late.  I also read the government's message too late today

I read the invitation from NHP (NATIONAL HEALTH PORTAL) to give the covid vaccine when the time for vaccination was about to expire

I called the place written in the message, and the response was very happy, "Even if it's late, come on

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting