અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

UT Administration of Daman & Diu Recruitment for State Coordinator & various other Posts 2021

UT Administration of Daman & Diu has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking NJ View regularly to get the latest updates.


UT Administration of Daman & Diu Recruitment 2021

Job Details:

Posts:
State Coordinator Under Unique Disability Identity Card (Udid) Scheme In The Department Of Social Welfare.

Directorate of Medical & Health Services: Advertisement for the various Post under Department of Health & Family Welfare.

Educational Qualification

  • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

  • Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?: 

  • Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.


State Coordinator | For Other Posts
Download Our Android Application: Download App


Last Date

  • State Coordinator: 13-03-2021
  • For Other Posts: 15-03-2021

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting