અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Std 3 to 5 "Nidan Kasoti" kevi Rite levi Te babat Suchanao - Ahmedabad Jilla no LetterDhoran 3 thi 8 'Nidan Kasoti' Karyakram Guidelines 2021, Std 3 thi 5 ni Pratham Lekhit Kasoti (Parixa) Babate Suchanao ni Margadarshika no Paripatra. નિદાન કસોટી - ધોરણ 3 થી ૫ ની પરીક્ષા કેવી રીતે લેશો ? અમદાવાદ નો લેટર. Diagnosis Test - How to take Std. 3 to 8 exam?  Letter from Ahmedabad

For all schools: Subject: - First session diagnostic test for all subjects of Std. 6 to 8 of the same examination schedule and necessary instructions in this regard.  Ref: - Number: GCERT Course / 2020-6 1 / 214-6 19

Ta.  6-9-2021 Therefore, the head teachers of all the schools are informed according to the above subject that the schools could not be started due to Kovid-12.  But with the efforts of the education department, arrangements have been made so that students can study at home.  During the first semester of the year 2020-21, students have studied through various methods of home learning instead of school.


enclosure: - 

1.  Sheet 2 showing the question wise details of the marks obtained by the student.  

E-mail - 1 includes English, Gujarati and Hindi medium question papers.  E-mail - 2 includes Tamil and Urdu medium question papers.  .  

E-mail - 2 contains Marathi medium question paper.

Std 3 to 5 "Nidan Kasoti" kevi Rite levi Te babat Suchanao - Ahmedabad Jilla no Letter

👉 Download PDF Today Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location, and access

edX has quite 20 million learners and a couple of,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world. Open edX is that the open-source platform behind edX, and its hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally, to free courses, edX also offers courses for a fee

Today Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location, and access. edX has quite 20 million learners and a couple of,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world

Open edX is that the open-source platform behind edX, and its hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally, to free courses, edX also offers courses for a fee.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting