અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

SSC Multi Tasking (Non-technical) Staff Examination 2019: Final Result

Staff Selection Commission (SSC) has published the Final Result for the post of Multi Tasking (Non-technical) Staff Examination 2019, Check below for more details.


Post: Multi Tasking (Non-technical) Staff Examination 2019

Final Result: List - 1 |  List - 2

Write-up: Click Here

For more details: Click Here

Updates on Telegram Channel: Click Here


Today Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location and access. edX has quite 20 million learners and a couple of ,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world

Open edX is that the open source platform behind edX, and it's hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools

Additionally to free courses, edX also offers courses for a fee.Today Home Learning Founded by Harvard and MIT

edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location and access

edX has quite 20 million learners and a couple of ,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world

Open edX is that the open source platform behind edX, and it's hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally to free courses, edX also offers courses for a fee.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting