અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Gujarat Primary Schools First Written Exam Schedule 2021-22, Date wise Timetable for Std 3 to 12Prathmik Pratham Lekhit Kasoti 2021: Gujarat Primary Schools First Written Exam Schedule 2021-22, Date wise Timetable for Std 3 to 12

◆ એક એજમાં 4 સ્કેનિંગ ટેબલ પ્રિન્ટ કરી શકાય તેવી ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો

👉 PDF ફાઈલ : ડાઉનલોડ

👉 WORD ફાઈલ : ડાઉનલોડ

નિદાન કસોટી ના બાયસેગ મુદ્દા
● નિદાન કસોટીમાં શિક્ષકોએ શુ ધ્યાનમાં રાખવું?
● નિદાન કસોટીમાં વાલીઓએ શુ ધ્યાનમાં રાખવું?
● જે શિક્ષકો મિત્રો જોવાનું બાકી હોય તેમના માટે અગત્યનું

👉 નિદાન કસોટી બાયસેગ મુદ્દા : ડાઉનલોડ કરો

પ્રથમસત્ર નિદાન કસોટીના ધોરણ ૩ થી ૮ ના તમામ વિષયોના સમાન પરીક્ષાના સમયપત્ર અને તે અંગે જરૂરી સુચના બાબત

બાળકો માટે પરીક્ષાનું આયોજન, પ્રથમ સત્ર નિદાન કસોટી સમય પત્રક, ધોરણ 3 થી 8

પરિપત્ર :- 22 ફેબ્રુઆરી
લેટેસ્ટ પરિપત્ર અને સમય પત્રક

👉 કાર્યક્રમ ડાઉનલોડ કરો

👉 નવો સુધારા લેટર (25-02-2021)

પ્રથમ સત્ર નિદાન કસોટી આયોજન ફાઇલ

➡️  ધોરણ 3 to 8

➡️  A4 સાઈઝ કોપી
➡️  ડાયરેકટ પ્રિન્ટ કરીને ફાઇલ બનાવી શકાય

ડાઉનલોડ

● એક્સેલ ફાઈલ: 👉 ડાઉનલોડ

● PDF ફાઈલ: 👉 ડાઉનલોડ

સામયિક કસોટીમાં ફેરફાર બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર.

પ્રથમ સત્ર નિદાન કસોટી અભ્યાસક્રમ - ધોરણ 3 થી 8

● 15 માર્ચથી શરૂ થતી પ્રાથમિક શાળામાં પરીક્ષા માટે કયા ધોરણ માં કેટલો અભ્યાસ ક્રમ પુછાશે વિષય વાર માહિતી

👉 અભ્યાસક્રમ ડાઉનલોડ કરોToday Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location, and access

edX has quite 20 million learners and a couple of,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world. Open edX is that the open-source platform behind edX, and its hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally, to free courses, edX also offers courses for a fee

Today Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location, and access. edX has quite 20 million learners and a couple of,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world

Open edX is that the open-source platform behind edX, and its hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally, to free courses, edX also offers courses for a fee.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting