અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

WATCH TODAY HOME LEARNING VIDEO Date 11/02/2021

IMPORTANT LINK TO WATCH TODAY HOME LEARNING VIDEO:: 

ધોરણ-૩ ગુજરાતી વિડીયો
ધોરણ-૪ ENGLISH વિડીયો
ધોરણ-૫ ENGLISH વિડીયો 
ધોરણ-૬ હિન્દી  વિડીયો
ધોરણ-૭ હિન્દી    વિડીયો
ધોરણ-૮ હિન્દી   વિડીયો
ધોરણ-9 ગણિત વિડીયો
ધોરણ-11  BIOLOGY વિડીયો 

 


What are mutual funds?
A mutual fund is a company that pools money from many investors and invests the money in securities such as stocks, bonds, and short-term debt. The combined holdings of the mutual fund are known as its portfolio. Investors buy shares in mutual funds. Each share represents an investor’s part ownership in the fund and the income it generates.

Why do people buy mutual funds?
What types of mutual funds are there?
What are the benefits and risks of mutual funds?
How to buy and sell mutual funds
Understanding fees
Avoiding fraud
Additional information

Why do people buy mutual funds?
Mutual funds are a popular choice among investors because they generally offer the following features:

Professional Management. The fund managers do the research for you. They select the securities and monitor the performance.
Diversification or “Don’t put all your eggs in one basket.” Mutual funds typically invest in a range of companies and industries. This helps to lower your risk if one company fails.
Affordability. Most mutual funds set a relatively low dollar amount for initial investment and subsequent purchases.
Liquidity. Mutual fund investors can easily redeem their shares at any time, for the current net asset value (NAV) plus any redemption fees.
What types of mutual funds are there?
Most mutual funds fall into one of four main categories – money market funds, bond funds, stock funds, and target date funds. Each type has different features, risks, and rewards.

Money market funds have relatively low risks. By law, they can invest only in certain high-quality, short-term investments issued by U.S. corporations, and federal, state and local governments.
Bond funds have higher risks than money market funds because they typically aim to produce higher returns. Because there are many different types of bonds, the risks and rewards of bond funds can vary dramatically.
Stock funds invest in corporate stocks. Not all stock funds are the same. Some examples are:
Growth funds focus on stocks that may not pay a regular dividend but have potential for above-average financial gains.
Income funds invest in stocks that pay regular dividends.
Index funds track a particular market index such as the Standard & Poor’s 500 Index.
Sector funds specialize in a particular industry segment.
Target date funds hold a mix of stocks, bonds, and other investments. Over time, the mix gradually shifts according to the fund’s strategy. Target date funds, sometimes known as lifecycle funds, are designed for individuals with particular retirement dates in mind.
What are the benefits and risks of mutual funds?
Mutual funds offer professional investment management and potential diversification. They also offer three ways to earn money:

Dividend Payments. A fund may earn income from dividends on stock or interest on bonds. The fund then pays the shareholders nearly all the income, less expenses.
Capital Gains Distributions. The price of the securities in a fund may increase. When a fund sells a security that has increased in price, the fund has a capital gain. At the end of the year, the fund distributes these capital gains, minus any capital losses, to investors.
Increased NAV. If the market value of a fund’s portfolio increases, after deducting expenses, then the value of the fund and its shares increases. The higher NAV reflects the higher value of your investment.
All funds carry some level of risk. With mutual funds, you may lose some or all of the money you invest because the securities held by a fund can go down in value. Dividends or interest payments may also change as market conditions change.

A fund’s past performance is not as important as you might think because past performance does not predict future returns. But past performance can tell you how volatile or stable a fund has been over a period of time. The more volatile the fund, the higher the investment risk.

How to buy and sell mutual funds
Investors buy mutual fund shares from the fund itself or through a broker for the fund, rather than from other investors. The price that investors pay for the mutual fund is the fund’s per share net asset value plus any fees charged at the time of purchase, such as sales loads.

Mutual fund shares are “redeemable,” meaning investors can sell the shares back to the fund at any time. The fund usually must send you the payment within seven days.

Before buying shares in a mutual fund, read the prospectus carefully. The prospectus contains information about the mutual fund’s investment objectives, risks, performance, and expenses. See How to Read a Mutual Fund Prospectus Part 1, Part 2, and Part 3 to learn more about key information in a prospectus.

Understanding fees
As with any business, running a mutual fund involves costs. Funds pass along these costs to investors by charging fees and expenses. Fees and expenses vary from fund to fund. A fund with high costs must perform better than a low-cost fund to generate the same returns for you.

Even small differences in fees can mean large differences in returns over time. For example, if you invested $10,000 in a fund with a 10% annual return, and annual operating expenses of 1.5%, after 20 years you would have roughly $49,725. If you invested in a fund with the same performance and expenses of 0.5%, after 20 years you would end up with $60,858.

It takes only minutes to use a mutual fund cost calculator to compute how the costs of different mutual funds add up over time and eat into your returns. See the Mutual Fund Glossary for types of fees.

Avoiding fraud
By law, each mutual fund is required to file a prospectus and regular shareholder reports with the SEC. Before you invest, be sure to read the prospectus and the required shareholder reports. Additionally, the investment portfolios of mutual funds are managed by separate entities know as “investment advisers” that are registered with the SEC. Always check that the investment adviser is registered before investing.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting