અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

VIVIDH JILLA NI PRIMARY SCHOOL MATE NU VARSH 2021 NU RAJA LIST.


VIVIDH JILLA NI PRIMARY SCHOOL MATE NU VARSH 2021 NU RAJA LIST. 

Primary School Holiday List Year 2021 Of Various District Primary School. 


 The Gujarat Smart Education App helps the students to secure more marks who are studying in SSC and 11 & 12 Science & Commerce Stream in GSEB. This gseb app covers both English and Gujarati Medium GSEB Students along with GSEB Results. In this App we have tried to give students to improve their educational knowledge. By using this App, Students can improve their educational knowledge and secure more marks in their final examinations.
 Currently this App provides MCQs of textbook, MCQs of previous year question paper and MCQs of extra practice and all the subject details of Standard 10 i.e. Maths, Science,Social Science,English,Gujarati,Sanskrit As well as in Standard 11,12 Physics, chemistry , Biology and Maths 


દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
ભરૂચ જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
જુનાગઢ જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
છોટા ઉદેપુર જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
ભાવનગર જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
કચ્છ જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
જામનગર જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
ગીર સોમનાથ જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
દાહોદ જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
રાજકોટ જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ
ગાંધીનગર જિલ્લાની વર્ષ 2021ની રજા નું લિસ્ટ

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting