અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

The Mehsana Urban Co-operative Bank Limited Recruitment for Various Manager Posts 2021


 The Mehsana Urban Co-operative Bank Limited Recruitment 2021


Job Details:

Posts:

Assistant General Manager/ Chief Manager: 15
Chief Manager: 04
Senior Manager: 05
Manager: 04
Total No. of Posts: 28

Educational Qualification:


Please read Official Notification for Educational Qualification details.
How to Apply ?:

Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.
Advertisement: Click Here


Notification: Click Here

Apply Online: Click HereImportant Dates:

Starting Date of Online Application: 17-02-2021
Last Date to Apply Online: 01–03-2021
Payment of Fee Online: 17-02-2021 to 01-03–2021
About Bank: Established on 23rd October, 1983, registered under Co Operative Society Act 1961 Registration No. 20052 The RBI License No. DB/UBD GJ 357 P dt. 28/09/1983 The Bank started with one branch at Mehsana with Share Capital of Rs. 15.00 lacs, made continuous Progress as on 31/03/2014 paid up share capital is Rs. 87.07 crore.

The Bank was given status of Scheduled Bank by Reserve Bank of India in the year 2000.
At present The Bank is providing better customer service through its CBS Available @ All 49 Branches. Branches at various centers in the state of Gujarat and Maharastra.
Bank is having its Spacious and attractive Premises of Branches
Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting