અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

STD 9 THI 12 NI PRATHAM PARIXA ANE VARSHIK PARIXA BABAT LATEST PARIPATRA

STD 9 THI 12 NI PRATHAM PARIXA ANE VARSHIK PARIXA BABAT LATEST PARIPATRA


Covers Previous Year Board Paper in All 10,11,12 Sci & Commerce in PDF format for download in your mobile. 

- Covers All Subjects in GSEB Std. 10 i.e. Maths,Science,Social Study,English(FL & SL),Gujarati(FL & SL),Sanskrit,Hindi,Computer

- Covers GSEB Std 11,12 Science, i.e. Maths,Physics,Chemistry,Biology

- Covers All Subject in Std 12 Commerde i.e. Account,Commerce and Management,Economics,S.P.,Statistics,Computer etc.

- Having questionbank of morethan 25000 questions for both eng & gujarati medium.

- It covers both Texbook MCQ as well as Pervious Year Question Paper MCQ, Very Short Answer (VSA), Long Answer (LA) and MCQs by Experts.

- GSEB 2018 SSC , HSC , COMMERCE Results of GSEB ALL MCQ

- It has two modes , i.e. Learning Modes and Exam Modes

- At End Result will be displayed along with Right and Wrong Answer.

The Gujarat Smart Education App helps the students to secure more marks who are studying in SSC and 11 & 12 Science & Commerce Stream in GSEB. This gseb app covers both English and Gujarati Medium GSEB Students along with GSEB Results. In this App we have tried to give students to improve their educational knowledge. By using this App, Students can improve their educational knowledge and secure more marks in their final examinations.

Currently this App provides MCQs of textbook, MCQs of previous year question paper and MCQs of extra practice and all the subject details of Standard 10 i.e. Maths, Science,Social Science,English,Gujarati,Sanskrit As well as in Standard 11,12 Physics, chemistry , Biology and Maths.
The GSEB APP have two modes...
1) Learn Mode : In this mode students can do practice of different subjects as per their requirement


  


STD 9 THI 12 NI PRATHAM PARIXA ANE VARSHIK PARIXA BABAT LATEST PARIPATRA
2) Exam Mode : In Exam Mode the students can select Number of Questions for the GSEB ALL MCQ Question Bank and can do exam practice

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting