અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

STD-5 HOME LEARNING VIDEO IN PDF DD GIRNAR VIDEO AND TEXTBOOK LINK.

STD-5 HOME LEARNING VIDEO IN PDF DD GIRNAR VIDEO  AND TEXTBOOK LINK.
HOME LEARNING IMPORTANT LINK.


DATE-15-6-20 STD-5 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-16-6-20 STD-5 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE-17-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-18-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-19-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-20-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-22-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-23-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-24-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-25-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-26-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-27-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DATE-29-6-20 STD-5 HOME LEARNING

DTAE 1-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 2-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 3-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 4-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 6-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 7-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 8-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 9-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 10-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 13-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 20-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 21-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 27-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 28-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 29-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 30-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DTAE 31-7-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 1-8-20 STD 6 HOME LEARNING

DATE 4-8-20 STD 6 HOME LEARNING

DATE 5-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 6-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 7-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 8-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 9-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 10-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 11-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 13-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 14-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 16-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 17-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 18-8-20 STD 5 HOME LEARNING


DATE 20-8-20 STD 4 HOME LEARNING

DATE 21-8-20 STD 4 HOME LEARNING

DATE 22-8-20 STD 4 HOME LEARNING

DATE 24-8-20 STD 4 HOME LEARNING

DATE 25-8-20 STD 4 HOME LEARNING

DATE 26-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 27-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 28-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 29-8-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 31-8-20 STD 5 HOME LEARNING

SEPTEMBER MONTH ONLINE VIDEO

DATE 1-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 2-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 3-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 4-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 5-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 7-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 8-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 9-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 10-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 11-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 12-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 14-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 15-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 16-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 17-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 18-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 19-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 21-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 22-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 23-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 24-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 25-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 26-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 28-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 29-9-20 STD 5 HOME LEARNING

DATE 30-9-20 STD 5 HOME LEARNING


DATE 28-10-20 STD 5 HOME LEARNING

NOVEMBER MONTH ONLINE VIDEOTeacher plays very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good moral and behaviour. They make students academically superb and always encourage to do better in the life. They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting