અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Online Textbooks Indent System: 2021-22/Apply Online Textbooks Indents System:2021-22 @ https://gsbstb.online/


 
Online Textbooks Indent System: 2021-22/Apply Online Textbooks Indents System:2021-22 @ https://gsbstb.online/ 

Apply Online/Register your school for Online Textbooks Indents System:2021-22.

Regarding the above subject, it is to be mentioned that Gujarat State School Textbook Board, Gandhinagar will accept the demand for free textbooks for the academic year 2021-22 through the on-line textbook indent system. State government subsidized, K, GBV. , Model schools and ashrams will register online with their upisE code on gibib, online website and demand textbooks of value - regardless of the number of CTs for the year 2020-21. 


In your district / municipalities, the Taluka Primary Education Officer, Govt. Officer in charge of textbooks according to the number of students in Std. 1 to 8, Std., Medium, Subject wise. Must be completed by Taluka Primary Education Officer / Govt. Officer from Taluka / Nagarpalika level by 28/02/2021, 23, 59 hours. Taluka Primary Education Officer / Govt. Officer will have to check the demand of the schools which get free textbooks for Std. 1 to 8 coming under the jurisdiction of the taluka / municipality.

 The requirement of textbook for all the above schools will be checked by the Hon'ble Director, Primary Education, Gandhinagar and then the work of delivering the textbook to the place of Talukra / Municipality has been started. Instructions on all the above operations can be obtained from the gabstb.online website. Thus, you are informed to enter the required information of the textbooks for the academic year: 2021-22 and to complete the above work from your level by 03/03/2021 in your district municipality login.


Online Textbooks Indent System: 2021-22 Std. 1 to 8 - Procedure for registration at school level: 1, To enter data in the on-line textbook indent system by the school, the school has to register on the website gsbstb.online. 


 2. Register the school by giving the name and mobile number of the headmaster using the school's own UDISE code, type of school Government, subsidized, KGBV. Ashram School, Model School and choose the medium. A school of Std. 1 to 8 should choose its own taluka / municipality. - Std. If there is a school from 1 to 12, they have to select both the taluka municipality and the svs. 


 3. Without Std. 1 to 8 - Value Textbooks Meet the school from the taluka municipality selected by the school. 


 4. If there is a change in the name and mobile of the head teacher of the school, the school can change the information by contacting its taluka primary education officer or governor. (It is necessary to provide UDISE code.) 
5. The school will select the standard, medium, subject, enter the required number of textbooks (as per CTS) and submit. 


 6. Academic year: For the demand of textbooks for 2021-22, the number of students as per crs will be checked on-line and then the demand will be accepted. 


 7. APGLE Request Books-> STD 1 TO 8 ROUND_1 42 clls sel. 


 8, Demand Bools STD 1 to 8 Round: 1 (Select the standard-medium-subject in the new Pogwan books and enter the number as per crs as required in the requirement. After entering all the above information and verifying the report, clicking on "confirm and lock" in the report will lock your information. 


Stay connected with us @ https://info.gyanguru.co.in/ to get the latest updates.
Note:- Please always double-check and confirm the above details with the official website/advertisement/notification. Online Textbooks Indent System: 2021-22/Apply Online Textbooks Indents System:2021-22 @ https://gsbstb.online/


The official Paripatra and the website link is given below at the end. Kindly apply online from the link given below.


Important Links: 

Coursera


Coursera has quite 35 million learners, 150 university partners, 2,700 courses, 250 specializations and 4 degrees. additionally to free courses, Coursera offers courses generally starting from $29 - $99. Specializations and degrees are priced higher. Course instructors include experts from the world's top colleges and universities, and courses include recorded video lectures, community discussion forums and both graded and peer-reviewed coursework. you'll also receive a course certificate for every course you complete.

Today Home Learning Founded by Harvard and MIT, edX may be a global non-profit that seeks to get rid of three barriers of traditional education: cost, location and access. edX has quite 20 million learners and a couple of ,400 courses from a majority of the top-ranked universities within the world. Open edX is that the open source platform behind edX, and it's hospitable educators and technologists who want to develop new educational tools. additionally to free courses, edX also offers courses for a fee.

26.02.2020 પહેલા દરેક શાળાએ રજીસ્ટ્રેશન કરવું જરૂરી. રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હશે તો જ પાઠ્યપુસ્તકો ફાળવવામાં આવશે. ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.👇


To Download  Paripatra: CLICK HERE

To Download Paripatra: CLICK HERE

લાઈવ ડેમો/વિડીયો જોવા માટે:CLICK HERE

To Apply (Regiater) For GSBSTB Online: CLICK HERE

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting