અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

NMMS VIDEO DAILY VIRTUAL CLASS AND YOUTUBE VIDEOS LIVE MICROSOFT TEAM CLASS UPDATE

 

NMMS VIDEO DAILY VIRTUAL CLASS AND YOUTUBE VIDEOS LIVE MICROSOFT TEAM CLASS UPDATE

NMMS ONLINE CLASS 2020-21 USEFUL FOR ALL SCHOOL....


 ઓનલાઈન ક્લાસ માં જોડાવા નીચેની લિંક થી જોડાશો


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk1ZmQ5ODAtMTAxZi00YTMwLTg1NWMtNGRiOGNmMzFjYzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c185401f-1181-414e-8947-fe2ed7c18794%22%2c%22Oid%22%3a%2210d0d671-4a65-45f7-8be6-5dbaf79c75c6%22%7d


NMMS ONLINE CLASS 2020-21 USEFUL FOR ALL SCHOOL.IMPORTANT ALL LIVE LINK

CLICK HERE TO NMMS ALL LIVE VIDEO.


Date 23-02-2021 Live 


DATE -23-02-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.


Date 22-02-2021 Live 


DATE -22-02-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.


Date 20-02-2021 Live 


DATE -20-02-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.


Date 19-02-2021 Live 


DATE -19-02-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.

Date 18-02-2021 Live 


DATE -18-02-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.

Date 17-02-2021 Live 


DATE -17-02-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.

 

Date 16-02-2021 Live 


DATE -16-02-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.

Date 15-02-2021 Live 


DATE -15-02-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.TODAY LIVE.


DATE-13-2-2021 LIVE

DATE-12-2-2021 

DATE -12-2-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-11-2-2021 LIVE.DATE-10-2-2021.

DATE -10-2-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.


DATE-9-2-2021 .

DATE -9-2-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.


DATE-4-2-2021.

DATE -4-2-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-3-2-2021.


DATE-1-2-2021.

DATE -1-2-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.


DATE-28-1-2021.

DATE -28-1-2021 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -28-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.


DATE-19-1-2021.

DATE -19-1-2021 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -18-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.
DATE-13-1-2021.

DATE -13-1-2021 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -13-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-11-1-2021.

DATE -11-1-2021 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -11-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-9-1-2021.

DATE -9-1-2021 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -9-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-8-1-2021.

DATE -8-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-7-1-2021.

DATE-6-1-2021.

DATE -6-1-2021 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.DATE-5-1-2021.

DATE -5-1-2021 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -5-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE -4-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE -2-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-1-1-2021.

DATE -1-1-2021 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -1-1-2021 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.
DATE-31-12-2020 .

DATE -31-12-2020 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -31-12-2020 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-30-12-2020.

DATE -30-12-2020 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -30-12-2020 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.DATE-29-12-2020.

DATE -29-12-2020 NMMS VIDEO-2 CLICK HERE.

DATE -29-12-2020 NMMS VIDEO-1 CLICK HERE.
DATE-28-12-2020.

DATE -28-12-2020 NMMS VIDEO CLICK HERE.


Satisfaction frees a person to live.  Therefore, one who is satisfied is also free.  The saints are of the opinion that the remaining of desires and the loss of breaths is the end of attachment and desires and remaining of breaths is liberation.  How satisfied are you in your life or how much satisfaction have you lived in your life, this is also the criterion of your salvation.  The satisfaction of someone also determines the criteria of one's salvation in life.


TODAY LIVE.


DATE-7-1-2021 LIVE.


Notification

For getting more information about Gujarat NMMS Shishyvruti 2021, candidates to need to read the information brochure carefully. Right now the latest information brochure has not released yet. So candidates are advised to refer and download the previous year information brochure

NMMS પરીક્ષા તૈયારી ડેઇલી વિડીયો વિભાગ :: 

અહિંથી તમે દરરોજ ઓનલાઇન પ્રસારિત થતા NMMS પરીક્ષા તૈયારી વિડીયો જોઇ શકસો. આ લીંક સેવ રાખો. દરરોજ ૩:૦૦ વાગ્યે નવો વિડીયો મુકવામાં આવશે. 

 The teachers of the school make special efforts so that the brilliant students can appear for the National Means cum Merit Scholarship examination as these examinations are in two sections. It is very important for the student to pass in both the sections Scholarships are available for four years if merit is obtained. A total of about Rs. 6,000 is received by the student which is very necessary for his further studies. Giving proper guidance to the student for this is also very important in all primary schools. Becomes necessary

              IMPORTANT LINK FOR ONLINE APPLICATION CLICK HERE

CLICK HERE FOR FULL NOTIFICATION 

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting