અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

National Tribal Student Education Society Recruitment 2021

National Tribal Student Education Society Recruitment 2021

Post Name : 


  •  Multi-Tasking Staff (MTS)
  •  Assistant Commissioner (Administrative)
  •  Assistant Commissioner (Finance)
  •  Office Superintendent (Finance)
  •  Stenographer Grade-I
  •  Stenographer Grade-II
  •  Office assistantLast date : 04/02/2021 (23.59)

Salary : 18,000 To 1,51,000

Important Links

Notification | Apply Now


You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting