અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Latest News STD 1 To 5 Open School Paripatra 2021.


State Government's decision in the wider interest of students pursuing primary education,State Government's decision in the wider interest of students pursuing primary education

[Latest News] STD 1 To 4 Open School Paripatra 2021.

Post Name :- STD 1 To 4 Open School 

Category :- Education

Portal :- Cutresults 

Post Date :- 15/02/2021

Adherence to every single one the above guidelines will be in the profit of the students by the apprehensive area administration, borough important schooling officeholder / Govt. Officer, Taluka central instruction policewoman and educate Headmaster / Principal intriguing into deliberation the neighboring situation.

Latest News 1 To 5 Open News 

Proceedings re gift shop of every single one nervous such as chief teachers, teachers, parents, students, SMC members, etc. as given away in the bribe available by Bharat Sakka. 3 hashes.

CLICK HERE TO READ NEWS

Adherence to every single one the above guidelines will be in the profit of the students by the apprehensive area administration, borough important schooling officeholder / Govt. Officer, Taluka central instruction policewoman and educate Headmaster / Principal intriguing into deliberation the neighboring situation.


Matter of starting Std-6 to 8 classes in all the board's primary schools in the state.

The complete troubled indigenous powers that be must be aware about not entering

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting