અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

ITI Recruitment 2021

ITI stands for Industrial Training Institute. ITI (Industrial Training Institutes) and ITC (Industrial Training Centers) is recognized as a Jr. Polytechnic institute or training institute that proffers education in technological pasture and comprised under Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour & Employment, Union Government of India.

There is a total of 14312 Industrial Training Institutes in India. After training is completed, trainees have to appear in AITT ITI (All India Trade Test). Candidates who clear the ITI AITT Exam are awarded National Trade Certificate (ITI NTC).


ITI has published a Daily lot of Advertisements for the below-mentioned posts in 2021. We can be notifying You with each and every Notification of ITI Published.

Bookmarks this page we can update this page on a daily basis.

📌 Click on the name of Places, Which is typed in red font for the notification.

⇻ ITI Recruitment ⇺
  • Posts: Pravasi Supervisor Instructor
  • Last Date: 28-02-2021
  • Posts: Pravasi Supervisor Instructor
  • Last Date: 17-02-2021
  • Posts: Pravasi Supervisor Instructor
  • Last Date: 09-02-2021
  • Posts: Pravasi Supervisor Instructor
  • Last Date: 05-02-2021
  • Posts: Pravasi Supervisor Instructor
  • Last Date: 29-01-2021

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting