અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Indian Army TES 45 Course July 2021


 

Indian Army TES 45 Course July 2021

Indian Army TES 45 Course July 2021: Application are invited for 10+2 Technical Entry Scheme Course (TES-45) (commencing in July 2021).


Indian Army TES 45 Course July 2021: It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in Indian Army TES 45 Course. For more information related to Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the below article carefully. Also must read the official advertisement in detail before applying.

Post Name:

  • 10+2 Technical Entry Scheme (TES-45) (Course commencing in July 2021)

No. Of Post: 90 Posts

Salary: 56100 – 1,77,500/ Level 10

Education Qualification:

  • Passed 10+2 Examination or its equivalent with a minimum aggregate of 70% marks in Physics, Chemistry and Mathematics from recognized education boards

Age Limit:

  • 16 1/2 to 191/2 years
Application Fee:

  • There is No Application Fees.

Note: Before Apply Please Read Official Advertisement For Desirable Qualification Or Other Terms & Condition.

Selection Process:

  • Selection will be based on SSB Interview & Medical Exam.

How To Apply:

  • Interested Candidates may Apply Online Through official Website.

Important Date:

  • Online Application Start From: 01.02.2021
  • Online Application Last Date: 02.03.2021

Advertisement: Click HereApply Online: Click Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting