અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Home Learning Videos, Date 13/02/2021 | Gujarat e Class YouTube


Home Learning Program online Video from DIKSHA
Special schemes for various aids and higher studies have been released by the State Government and Government of India. These schemes are especially useful for all the people of India and Gujarat. Plans for farmers, traders, seedmen, various businesses and students who want to study higher.

This Paripatra has been done by Gujarat under the Study From Home campaign for students. Homework prepared by SSA for home study is given every Saturday of the week. It contains all the instructions and guidelines for this homework. This letter is a must read for students, parents and teachers.

Home Learning Study Timetable for std 3 to 12
No need to search mobile to find mp3 songs or video in mobile. Whether you want to listen to a song, watch a video, get an answer to a question, there are countless activities you can do easily using this application.
Can reduce the sound in song or video - can increase. Only by speaking your voice can you do all this.

 STD 3 to 12 HOME LEARNING VIDEOS
=========================================
13-02-2021

STD-1 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-2 ( GUJARATI ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-3 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-4 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-5 ( JS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-6 ( SANSKRIT ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-7 ( SANSKRIT ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-8 ( SANSKRIT ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-10 ( MATHS ) : VIDEO
-------------------------------------------
STD-11 ( BIOLOGY ) : VIDEO
-------------------------------------------

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting