અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

HOME LEARNING DAILY VIDEO DATE :- 11/2/2021.


 

IMPORTANT LINK TO WATCH TODAY HOME LEARNING VIDEO:: 

ધોરણ-૩ ગુજરાતી વિડીયો
ધોરણ-૪ ENGLISH વિડીયો
ધોરણ-૫ ENGLISH વિડીયો 
ધોરણ-૬ હિન્દી  વિડીયો
ધોરણ-૭ હિન્દી    વિડીયો
ધોરણ-૮ હિન્દી   વિડીયો
ધોરણ-9 ગણિત વિડીયો
ધોરણ-11  BIOLOGY વિડીયો 

Also, the present pandemic is probably going to steer to a fundamental restructuring of the worldwide economy, almost like people who happened after world wars, depressions, or earlier pandemics. While it's impossible to predict the precise shape of the longer term economy, there's near unanimity over the central role that information technology and virtual interaction will play in it.

Overall the “Gujarat Smart Education” is a great app for the GSEB Students who wants to secure maximum marks in their examinations for Gujarat Education Board

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting