અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Gujarat Primary School Exam Time Table 2021 (First Semester)


 Gujarat Primary School Exam Time Table 2021: The officials of Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) have released the Std 3 to 8 Exam Time Table 2021. The Officials have released the Standard 3 to 8 time table. The First Semester Exams will commence from 15 March 2021 to 22 March 2021. In this article, we will provide you with all the information regarding the Primary School Time Table 2021. Read on to find out.The officials have released Gujarat School Time Table 2021 Standard wise in Gujarati medium. The list of standard for which the GCERT Exam Time Table is released are given below:

STD-3
STD-4
STD-5
STD-6
STD-7
STD-8
Details Mentioned On Gujarat Primary School Exam Time Table 2021


The following details will be mentioned on Exam Time Table 2021.

Date of the Exam
Day of the Exam
List of Subjects
Timings of the exam
Standard


Get Educational Updates on OJAS.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting