અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Gujarat Government Secondary Shikshan Sahayak Bharti 2020 Waiting List Merit @www.gserc.in


GSERC Government Secondary School Recruitment for Shikshan Sahayak Posts 2019: Gujarat Saikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Government Higher Secondary School has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit details, educational qualification details, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.
Posts Name: Shikshan Sahayak (Government Higher Secondary School Gujarati Medium)
GSERC Government Secondary School Recruitment for Shikshan Sahayak Posts 2019: Gujarat Saikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Government Higher Secondary School has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit details, educational qualification details, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.
Posts Name: Shikshan Sahayak (Government Higher Secondary School Gujarati Medium)

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting