અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Gujarat Board SSC & HSC Exam Application Form Fees 2021

Gujarat Board SSC & HSC Exam Application Form Fees 2021
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) is an educational organization of the Gujarat government. GSEB is responsible for determining the administrative, cognitive, and intellectual direction of the state educational system. The primary objective of GSEB is to prepare the syllabus and to conduct the exams for both private and government schools in the state.


ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરીક્ષા ફી પત્રક ડાઉનલોડ

ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પરીક્ષા ફી પત્રક ડાઉનલોડ

૨૦૨૧ માં લેવાનારી ધોરણ ૧૦ ની પરીક્ષા ફી પત્રક

Std 10 Application Fees PatrakStd 12 સામાન્ય પ્રાવહ Application Fees Patrak

Std 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ fees patrak
The Board also advises the text-books to be followed in schools affiliated with it. The GSEB conducts two main exams every year, which are the Secondary School Certificate (SSC) exam for class 10th and Higher Secondary School Certificate (HSC) for class 12th.

Gujarat 10th/SSC Time Table 2021
Gujarat Board of Secondary Education (GSEB) will release Gujarat Board SSC time table 2021on the official website – gseb.org where Gujarat 10th Board exam 2021 will commence in the first week of March 2021 (tentative). Gujarat Board will announce the SSC time table 2021 for students of class 10th in the first week of December 2020 (tentative) on the official website. The exams will begin with the first language paper for all students.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting