અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

GSSSB Recruitment 2021 For 227 Posts (01/03/2021)

Gujarat Gaun Seva Pasandgi mandal(GSSB) published Latest New Recruitment an official notification for Various Class 3 Jobs for Head Clerk,Account, sub Auditor,Sub Inspector, Sub Inspector instructor,Jamadar Instructor & Others posts at given below OJAS Website gaan.gujarat.gov.in

Newspaper Format Advertisement for Online Advertisements from Advt. No. 186/2020-21 to 197/2020-21 starting from 05.02.2021 14:00 to 01.3.2021 23:59


GSSB New Recruitment 2021

No. of posts: 227

Name of posts: 

 • Deputy Inspctor 9 post
 • SUB INSPECTOR instructor 13 post
 • Constable instructor 7 post
 • Sub Auditor 90 post
 • Head clerk 65 post
 • Senior Scientific Assistant 7 pots
 • Additional assistant Engineer 12 post
 • Camical assistant 4 post
 • Horticulture assistant 5 post
 • Senetriy inspector 5 post
 • Wireman 7 post
 • Manager 3 post

Selection Process

 • Candidates will be selected based on competitive written exam & computer proficiency test.
How to Apply ?

 • Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.
How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website

Age Limit

 1. For Unreserved Category : 30 years
 2. For Reserved Category: 35 years on

Educational Qualification, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

Important website

Official notification Read click here


Apply online click here

⬇️ Official Notification ⬇️
Official Jobs notification & Important Dates
 • Application start from: 5/02/2021
 • Last date for application: 01/3/2021
 • Official Newspaper Notification : read

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting