અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

GET 33 ONLINE GOVERNMENT SERVICES AT HOME

33 Online Government Services Jan Seva Kendra provides one-stop solutions Online e-Transactions
STEP 1 – Go To Digital Gujarat Official Website http://www.digitalgujarat.gov.in Go Click Here
STEP 2 – Chose Your Location
STEP 3 – Select Services Option
STEP 4 – Click on Digital Gujarat Registration
STEP 5 – Online Registration Provide Your Information

STEP 6 – Save

Than After You Can Provide All Your True Information and go to ATVT Center For Verification Your Document. You Should Receive Your Certificate By Post.
More Official Information is on his official Website so go to official website http://www.digitalgujarat.gov.in and read instruction carefully. You are contect on his toll free number. we are provide this information is our expericence.
33 Online Government Services Jan Seva Kendra provides as Above Online Services
  1. Category
  2. Certificates
  3. Ration Card
  4. Renewal
  5. Senior Citizen
  6. Caste Certificate
  7. Other Services
  8. Panchayat
  9. E-Jamin
 

Click Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting