અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Deendayal Port Trust Recruitment For Superintending Engineer (Mechanical) Posts 2021


 Deendayal Port Trust Recruitment For Superintending Engineer (Mechanical) Posts 2021

Deendayal Port Trust – DPT distributed an authority notice for Recruitment of Superintending Engineer (Mechanical) posts. Qualified up-and-comers can apply for this enrollment. You can see more insights regarding this enlistment including No. of posts, name of post, Educational capability, Age limit, Selection measure, How to apply and so on You can likewise see official warning and other significant realities about this enrollment for example Significant connections and Important dates.


No. of posts: 02

Name of posts: Superintending Engineer (Mechanical)

Qualification Criteria:

Instructive Qualification

Degree or comparable in Mechanical/Electrical/Electronics and Communication Engineering from a perceived University/establishment.
Nine years experience in relative order in leader framework in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking
Age limit: 40 years

Determination ProcessLast Selection will be founded on close to home meeting.
The most effective method to Apply

The application through appropriate direct might be sent in the recommended proforma encased as Annexure-II, alongside the accompanying records in an envelope, inscribing ‘Application for the post of Superintending Engineer (Mechanical) in Deendayal Port Trust’, in order to arrive at the workplace of Secretary, Deendayal Port Trust, A.O. Building, Post Box No.50, Gandhidham, 370 201
Significant Dates

Application start from: 09/02/2021
Last date for application: 08/03/2021 (till 03:00 PM)
Significant Links:
You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting