અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

DATE -2-2-2021 STD -1 TO 12 HOME LEARNING VIDEO USEFUL FOR ALL SCHOOL.


DATE -2-2-2021 STD -1 TO 12 HOME LEARNING VIDEO USEFUL FOR ALL SCHOOL.

IMPORTANT LINK

DATE- 2-2-21 STD-1 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE -2-2-21 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-2-21 STD-3 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-2-21 STD-4 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-2-21 STD-5 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE -2-2-21 STD-6 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-2-21 STD-7 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-2-21 STD-8 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-2-21 STD-10 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 2-2-21 STD-11 HOME LEARNING CLICK HERE.

Whether it is your own fault but blaming others, this has become the nature of this man today.  If a man falls, he blames the stone, when he drowns he blames the water and if he cannot do anything, he blames destiny.
 
The only meaning of blaming others is that you are unable to accept the mistake of yourself and crush all possibilities of improvement in your own hands.

It is more fatal than having blame in one's own life, blaming others because it involves both wastage of time and self-sufficiency.  Therefore, try self-improvement, where there is a tendency for self-improvement, there is also union with God.

    
This land of India has been the land of saints.  On this day, Vaishak Shukla Paksha Panchami also had the appearance of two great souls on this land.  One was Adi Guru Shrimad Shankaracharya Ji Maharaj and the other was the great saint Surdas Baba Ji Maharaj.

Both of them have done great favors on this Bharatvarsha and paved the way for the salvation and welfare of this creature in their own way in their time.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting