અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

DATE -16-2-2021 STD -1 TO 12 HOME LEARNING VIDEO USEFUL FOR ALL SCHOOL.


 DATE -16-2-2021 STD -1 TO 12 HOME LEARNING VIDEO USEFUL FOR ALL SCHOOL.

IMPORTANT LINKS

DATE- 16-2-21 STD-1 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-2-21 STD-2 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-2-21 STD-3 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-2-21 STD-4 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-2-21 STD-5 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE -16-2-21 STD-6 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-2-21 STD-7 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-2-21 STD-8 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-2-21 STD-10 HOME LEARNING CLICK HERE.

DATE- 16-2-21 STD-12 HOME LEARNING CLICK HERE.

Standard - 7th July

1. Can read, understand, tell stories, songs, poems, descriptions, conversations, plays.  (In terms of song and poetry).  How many students have you given √ in this study conclusion?  *
2. Can read and understand stories, songs, poems, descriptions, conversations, plays.  (In terms of song and poetry).  How many students do you have in this study conclusion?  given?  *
3. Can read and understand stories, songs, poems, descriptions, conversations, plays.  (In terms of song and poetry).  How many students did you give X to in this study conclusion?  *
4. Can recite, sing, act and recite poems, lyrics.  How many students have you given √ in this study conclusion?  *
5. Can recite, sing, act and recite poems, lyrics.  How many students do you have in this study conclusion?  given?  *
6. Can recite poems, lyrics, songs, acting and recitations.  How many students did you give X to in this study conclusion?  *
7. Can read and understand stories, songs, poems, descriptions, conversations, plays.  (In terms of story and conversation).  How many students have you given √ in this study conclusion?  *
8. Can read and understand stories, songs, poems, descriptions, conversations, plays.  (In terms of story and conversation).  How many students do you have in this study conclusion?  given?  *
9. Can read and understand stories, songs, poems, descriptions, conversations, plays.  (In terms of story and conversation).  How many students did you give X to in this study conclusion?  *
10. Can do crooked writing with proper punctuation and valid spelling.  How many students have 

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting