અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

BAOU February Exam Hall Ticket 2021


 BAOU Hall Ticket 2021 (Released) @ baou.edu.in | BA, B.Com, MA, Other Courses: Dr. Babasaheb Ambedkar Open University (BAOU) officials had declared the hall ticket BAOU . Students from the BA, B.Com, MA, , Other Courses can check the BAOU UG/ PG hall ticket 2020. Besides, the officials will declare the Dr. Babasaheb Ambedkar Open University hall ticket 2021 in the official site. To save the time of the students, we had presented the direct link to download the BAOU hall ticket 2021 . Additionally, we had given the downloading process of Dr. Babasaheb Ambedkar Open University hall ticket 2021 . Check the below sections to know more details of the BAOU hall ticket 2021.
How To Download BAOU Hall Ticket 2021?Follow the link provided on this page to download BAOU Hall Ticket. Students can even download the hall ticket from the official website of the University. Follow the steps to download the hall ticket.

Click the link BAOU HALL TICKET 2021
After clicking the link hall ticket page will open
Enter Enrollment no
Click on the Submit button
Hall Ticket will open
Download and take the print out of the same
Printed Detail on BAOU Hall Ticket 2021
The printed detail on BAOU Hall Ticket.Student Full Name
Registration Number
Courses
Exam Date
Exam Time
Exam Centre Name
Hall Ticket : Download

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting