અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Anganwadi Worker & Helper Job ICDS Bhavnagar

Integrated Child Development Services Has Been Published Latest Job For Anganwadi Worker & Helper (Tedagar) Post. This Is A Great Opportunity For Candidates Who Want To Make Their Future In ICDS. Candidates Should Be Find More Details In Given Below Post.


Name Of The Post:

  • Anganwadi Worker
  • Anganwadi Helper (Tedagar)

01: Anganwadi Worker

  • Educational Qualification: 12th Pass
  • Age Limit: 18 To 33 Years

02: Anganwadi Helper (Tedagar)

  • Educational Qualification: 10th Pass
  • Age Limit: 18 To 33 Years

How To Apply:

  • Interested & Eligible Candidates Can Apply Through Online By Filling The Application On The Official Website Https://Ehrms.Nic.In/ Before 08 February 2021. Please Also Read Below Advertisement Link Before Applying For Post.

Imprtant Dates & Link :

Official Notification: Click Here
Official Website:  Https://Ehrms.Nic.In/

Last Date Of Apply: 08-02-2021

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting