અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Commissionerate of Higher Education Gujarat Adhyapak Sahayak Online Form 2020

Commissionerate of Higher Education Gujarat

Adhyapak Sahayak Vacancies 2020

Commissionerate of Higher Education Gujarat Adhyapak Sahayak Online Form 2020


Application Fee

For Open, Socially & Economically Backward class: Rs. 250/-

For disabled, SC and ST: Rs. 100/- 

Pay the fee Online.


Important Dates

Starting Date to Apply Online: 01-12-2020

Last Date to Apply Online: 21-12-2020


Qualification

Candidate should possess a Masters Degree in Relevant Discipline with 55% marks, and have NET/ G-SLET.

For Detailed Qualification Refer Notification.


Vacancy Details

Asst. Professor (Adhyapak Sahayak)- 780


Important Links

Apply Online- Registration | Login

Notification- Click here

Official Website- Click here


Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting