અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

કોરોના સંક્રમણ થી માત્ર સાચી રીતે માસ્ક પહેરવાથી જ બચી શકાય છે!😳

કોરોના વાયરસ થી બચવા માટે માસ્ક પહેવાની સાચી રીત
કોરોના વાયરસ થી બચવા માટે માસ્ક ખુબજ જરૂરી બન્યું છે.પરંતુ મોટા ભાગના લોકો માસ્ક ખોટી રીતે પહેરતા હોય છે.


માસ્ક પહેરતી વખતે નીચેનાં જણાવ્યા મુજબ કાળજી રાખવી જેથી કોરોના સંક્રમણ થી બચી સકાય.


- માસ્ક મોઢું અને નાક ઢંકાય જાય તે રીતે પહેરવું


- માસ્ક પહેર્યા બાદ વારમ વાર હાથ થી માસ્ક ને ના અડકવું


- માસ્ક ઉતર્યા બાદ હાથ ને ધોવા અથવા સેનીટાઇઝ કરવા.


- માસ્ક એક વાર પહેર્યા બાદ ફરી પહેરતા પહેલ તેણે ધોઈ નાખવું જરૂરી છે.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting