અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

What is the critical weight of cricket bat?

 What is the critical weight of cricket bat?
Cricket fans always wanted to find answer like how much weight of bat is normal in international cricket.


Here is the answer for your question.🏏As per 5th law (of law of Cricket) Cricket bat of 1.2 kg to 1.4 kg is normal or idiol for international cricket.


You can't use bat more than this weight.


Comment below your Cricket related questions.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting