અમારી તમામ અપડેટ્સ તમારા મોબાઈલ માં મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Virat Kohli child birth 🕵️ Truth behind virat kohli viral photo with baby😳

Virat Kohli child birth 🕵️Truth behind virat kohli viral photo with baby😳


Someone put photo of virat kohli on social media and it is become viral as people say virat kohli baby birth happened. 

 But in fact truth is it is edit photo as you can see there is change in face of some other person with virat kohli.

 Photo become viral and some of pages started making meme on social media but photo is edited. 

 Earlier Viral Kohli and Anushka Sharma announced pregnancy and says Birth will happen in January☝️Buy Boat Original Earphone at just 349 ₹ With 1 year warranty.

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment

Please Do Not Enter Any Spam Link In The Comment Box... Happy commenting